مقاله مقايسه هوش هيجاني و خودپنداره دانش‎ آموزان تيزهوش و عادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش در حيطه كودكان استثنايي از صفحه ۳۱۷ تا ۳۲۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه هوش هيجاني و خودپنداره دانش‎ آموزان تيزهوش و عادي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيزهوش
مقاله هوش هيجاني
مقاله خودپنداره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجاني سيف اله
جناب آقای / سرکار خانم: نريماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آسيايي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش، بررسي رابطه هوش هيجاني با خودپنداره دانش ‎آموزان عادي و تيزهوش است. همچنين مقايسه اين دو متغير در ميان دانش‎ آموزان تيزهوش و عادي دومين هدف مطالعه حاضر بوده است.
روش: به همين منظور ۴۰۰ نفر دانش‎آموز مقطع متوسطه (۲۰۰ دانش‎ آموز دختر و پسر عادي و ۲۰۰ دانش‎آموز دختر و پسر تيزهوش) شهر اردبيل به صورت خوشه¬اي چندمرحله اي تصادفي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه خودپنداره راجرز، پرسشنامه هوش هيجاني شوت و همکاران و آزمون هوش کتل فرم A استفاده شده است.
يافته ها : نتايج نشان داد که هوشبهر، خودپنداره و هوش هيجاني دانش‎آموزان دختر تيزهوش از دانش‎ آموزان دختر عادي به طور معناداري بيشتر است. همچنين ميانگين هوشبهر و خودپنداره دانش ‎آموزان پسر تيزهوش از دانش ‎آموزان پسر عادي به طور معناداري بالاتر است. اما بين هوش هيجاني دانش ‎آموزان پسر تيزهوش و دانش‎آموزان پسر عادي تفاوت معناداري يافت نشد. در بين دانش ‎آموزان تيزهوش، ميانگين خودپنداره و هوش هيجاني دانش‎ آموزان دختر به طور معناداري از دانش‎ آموزان پسر بيشتر است. بين هوشبهر اين دو گروه تفاوت معناداري مشاهده نشد. همچنين در بين دانش‎آموزان عادي، ميانگين هوشبهر دانش‎آموزان پسر به طور معناداري از دانش‎آموزان دختر بيشتر است. اما ميانگين خودپنداره دانش‎ آموزان دختر به طور معناداري از دانش‎آموزان پسر بيشتر است. بين هوش هيجاني اين دو گروه تفاوت معناداري مشاهده نشد.
نتيجه گيري : با توجه به يافته هاي به دست آمده مي‎توان چنين نتيجه گيري کرد که در مراکز آموزشي دانش‎آموزان تيز هوش و عادي علاوه بر رشد شناختي به عاملهاي هيجاني آنان نيز توجه شود.