مقاله مقايسه هوش هيجاني و سبک دلبستگي در کودکان با لکنت و بدون لکنت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در حيطه كودكان استثنايي از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه هوش هيجاني و سبک دلبستگي در کودکان با لکنت و بدون لکنت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لکنت زبان
مقاله هوش هيجاني
مقاله سبک دلبستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نريماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي نادر
جناب آقای / سرکار خانم: ملك شاهي فر معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر، مقايسه هوش هيجاني و سبک دلبستگي کودکان داراي لکنت و بدون لکنت در مدارس راهنمايي پسرانه شهر اردبيل بوده است. روش: براي دستيابي به اين هدف از بين مدارس راهنمايي پسرانه شهر اردبيل در سال تحصيلي ۸۷ – ۸۶ تعداد ۱۴ مدرسه (۳۷۰۰ دانش آموز) به صورت تصادفي انتخاب و پس از شناسايي دانش آموزان داراي لکنت (N=50)، تعداد ۳۰ دانش آموز داراي لکنت با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب و از لحاظ سن، جنس و تحصيلات با ۳۰ نفر دانش آموز بدون لکنت همتاسازي شدند. سپس پرسشنامه هاي هوش هيجاني شوت و پرسشنامه پيوند با والدين پارکر و همکاران را تکميل کردند، همچنين روش پژوهش حاضر، تحليلي از نوع مقطعي – مقايسه اي بوده و در تحليل داده ها از آزمون t استفاده شده است. يافته ها: نتايج پژوهش حاضر، نشان داد که شيوع لکنت در مدارس راهنمايي پسرانه شهر اردبيل برابر با ۱٫۳۵ درصد مي باشد و همچنين بين دانش آموزان داراي لکنت و بدون لکنت، درشش مولفه هوش هيجاني (ارزيابي هيجانات خود، ارزيابي هيجانات ديگران، ابراز هيجاني، تنظيم هيجاني، سودمندي هيجانات و حل مساله و تنظيم هيجاني ديگران) و سبک دلبستگي، تفاوت وجود دارد. نتيجه گيري: نتيجه کلي اين پژوهش نشان مي دهد که شيوع لکنت در جامعه مورد پژوهش حدود ۰٫۳۵ درصد بالاتر از ميانگين کل کشور است و در کنار ديگر علل لکنت، مي توان متغيرهاي هوش هيجاني و سبک دلبستگي را نيز به عوامل لکنت اضافه کرد.