مقاله مقايسه هوش هيجاني و شناختي مديران مقاطع سه گانه آموزش و پرورش و رابطه آن با عملكرد شغلي آنها در منطقه اصفهان ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۵۲ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه هوش هيجاني و شناختي مديران مقاطع سه گانه آموزش و پرورش و رابطه آن با عملكرد شغلي آنها در منطقه اصفهان ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله هوش شناختي
مقاله عملکرد شغلي مديران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاري دهنوي يداله
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي درآمدي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: سماواتيان حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر با اهداف، مقايسه هوش هيجاني و شناختي مديران مقاطع ابتدايي دوره هاي سه گانه آموزش و پرورش و رابطه آن با عملكرد شغلي آنها در منطقه لنجان اصفهان در سال ۱۳۸۸ انجام شده است. در اين مطالعه از روش توصيفي از نوع همبستگي و نيز علي، مقايسه اي به صورت مقطعي استفاده شده است. جامعه آماري مورد پژوهش ۳۰۶ نفر بود که از ميان آنها ۱۴۶ نفر از مديران مدارس سه مقطع ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان منطقه لنجان به صورت نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. داده هاي پژوهش با استفاده از آزمون هوش هيجاني شيرينگ، پرسشنامه ريون (عباسي، ۱۳۸۴) و پرسشنامه عملكرد شغلي سرپرست (موتوويدلوون اسكاتر ۱۹۹۴، به نقل از خاکسار،۱۳۸۴) جمع آوري شدند و با استفاده از شاخص هاي آماري نظير ميانگين، انحراف معيار، تحليل واريانس و آزمون توکي و ضريب همبستگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها نشان داد كه، بين هوش هيجاني، هوش شناختي و عملكرد شغلي مديران سه مقطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه تفاوت معنا دار وجود دارد (P<0.05) بين هوش هيجاني در کل و مولفه هاي آن، (خودآگاهي، خودانگيزي، مهارت اجتماعي) با عملكرد شغلي رابطه معني دار وجود دارد (P<0.05) اما بين هوش شناختي و عملكرد شغلي مديران مقطع ابتدايي رابطه معنا داري در سطح (P<0.05) وجود نداشت. بين هوش هيجاني و عملكرد شغلي مديران مقطع راهنمايي نيز رابطه معنا داري در سطح (P<0.05) مشاهده نشد.