مقاله مقايسه هيجان خواهي، عزت نفس، جو عاطفي خانواده و وضعيت اجتماعي – اقتصادي در نوجوانان پسر بزهکار و عادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در دست آوردهاي روانشناختي (علوم تربيتي و روان شناسي) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه هيجان خواهي، عزت نفس، جو عاطفي خانواده و وضعيت اجتماعي – اقتصادي در نوجوانان پسر بزهکار و عادي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيجان خواهي
مقاله عزت نفس
مقاله جو عاطفي خانواده
مقاله وضعيت اجتماعي – اقتصادي
مقاله بزهکاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكركن حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نيسي عبدالكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: سپهوند اسفنديار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف مقايسه هيجان خواهي، عزت نفس، جو عاطفي خانواده و وضعيت اجتماعي – اقتصادي در نوجوانان پسر بزهکار و عادي شهر اهواز انجام شده است. جامعه آماري اين تحقيق کليه نوجوانان پسر بزهکار مستقر در کانون اصلاح و تربيت بود که از اين جامعه نمونه اي به تعداد ۹۲ نفر به صورت تصادفي ساده انتخاب گرديد. به علاوه، تعداد ۹۴ نفر نوجوان غير بزهکار براي مقايسه با نوجوانان بزهکار از نواحي چهارگانه آموزش و پرورش شهر اهواز به صورت تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. براي سنجش متغيرهاي تحقيق از آزمون هاي هيجان خواهي، عزت نفس، جو عاطفي خانواده و وضعيت اجتماعي – اقتصادي با روايي و پايايي قابل قبول استفاده شد. به منظور مقايسه دو گروه نمونه در متغيرهاي مذکور از تحليل واريانس چند متغيري (MANOVA) استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد که بين دو گروه از لحاظ هيجان خواهي، عزت نفس، جو عاطفي خانواده و وضعيت اجتماعي – اقتصادي تفاوت معني داري وجود دارد. هم چنين، نتايج نشان داد که دو گروه از لحاظ پنج خرده مقياس از هشت خرده مقياس جو عاطفي (تاييد کردن، تشويق، محبت، امنيت و اعتماد) تفاوت معني دار دارند.