مقاله مقايسه هيستومورفومتريک عاج دمينراليزه اتوژن با بيواوس بر ميزان افزايش ارتفاع عمودي استخوان آهيانه خرگوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۱۰۸ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه هيستومورفومتريک عاج دمينراليزه اتوژن با بيواوس بر ميزان افزايش ارتفاع عمودي استخوان آهيانه خرگوش
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرگوش
مقاله ارتفاع عمودي استخوان
مقاله عاج دمينراليزه اتوژن
مقاله بيواوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: افشارپور ژاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: کمبود استخوان يکي از مشکلات درمان ايمپلنت مي باشد که جهت رفع آن از مواد پيوندي استفاده مي شود . يکي از موادي که به طور شايع مورد استفاده قرار مي گيرد بيواوس مي باشد. ماده اي که اخيرا مورد توجه قرار گرفته عاج دمينراليزه اتوژن مي باشد. هدف اين مطالعه مقايسه تاثير عاج دمينراليزه اتوژن با بيواوس بر ميزان افزايش ارتفاع عمودي استخوان آهيانه خرگوش مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه که روي شش خرگوش سفيد نژاد نيوزلندي انجام شد. در استخوان آهيانه هر خرگوش دو پيچ تيتانيوم با موقعيت قدامي و خلفي قرار گرفت. در اطراف پيچ قدامي پودر بيواوس و در اطراف پيچ خلفي ذرات عاج دمينراليزه اتوژن قرار داده شد و سپس پيچها توسط غشاي گوتا پرکا در محل پوشانده شدند . خرگوشها ۱۲ هفته بعد از جراحي کشته شدند و نمونه برداري انجام شد. ميزان استخوان سازي در نمونه ها با ميکـروسکوپ نوري بررسي شد. اطلاعات با استفاده از آزمون آماري غيرپارامتريک paired t و Mann Whitney مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: دامنه تغييرات ارتفاع استخوان در گروه بيواوس ۱/-۱/۲ ميلي متر و در گروه عاج دمينراليزه ۴/-۲/۳ ميلي متر بود. متوسط ارتفاع استخوان در گروه بيواوس ۸۴/۰ ± ۴۳/۱ و در گروه عاج دمينراليزه ۰۳/۱ ± ۴/۱ بود. آزمون Mann Withney  نشان داد اختلاف دو گروه از نظر ميزان استخوان سازي معني دار نيست. ميزان افزايش ارتفاع عمودي در گروه بيواوس و عاج دمينراليزه اتوژن تقريبا يکسان بود.
نتيجه گيري: ميزان افزايش ارتفاع توسط بيواوس و عاج دمينراليزه اتوژن در اين مطالعه مشابه هم مي باشد. بنابراين مي توان عاج دمينراليزه را به عنوان ماده اي موثر جهت افزايش ارتفاع استخوان در اين بررسي دانست.