مقاله مقايسه هيستوپاتولوژيکي تاثيرات غلظت ها و تعداد دفعات مختلف حمام آب نمک در روند بهبود زخم جلدي ماهي کپور دريايي، Cyprinus carpio که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۸۹ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه هيستوپاتولوژيکي تاثيرات غلظت ها و تعداد دفعات مختلف حمام آب نمک در روند بهبود زخم جلدي ماهي کپور دريايي، Cyprinus carpio
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترميم زخم
مقاله حمام آب نمک
مقاله کپور دريايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاپي شهپر
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي مرادلو عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور بررسي روند ترميم زخم ايجاد شده به صورت خطي به طول ۱ و عمق ۰٫۵ سانتي متر در زير باله پشتي ماهي کپور دريايي انجام شد. براي بهبود روند ترميم زخم هاي پوستي، ماهيان تحت شرايط آزمايشگاهي در دماي ۱۸ – ۱۳ درجه سانتي گراد در ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ روز متوالي پس از ايجاد زخم به مدت ۱۵ دقيقه در حمام هاي آب نمک ۱، ۲ و ۳ درصد قرار گرفتند. ماهيان ( به وزن ۵٫۲±۲٫۰۳ گرم) به ۱۵ گروه تقسيم شدند. بلافاصله پس از ايجاد زخم همه ماهيان در حمام آب نمک قرار گرفتند و تيمارها به طور عمده به سه گروه تقسيم شدند. يک گروه در آب نمک با غلظت ۱ درصد، گروه دوم در آب نمک با غلظت ۲ درصد و گروه سوم در آب نمک با غلظت ۳ درصد قرار گرفتند. هر کدام از اين گروه ها به ۵ زيرگروه تقسيم شدند و تفاوت زير گروه ها در تعداد دفعات حمام آب نمک بود. به اين ترتيب که از يک تا ۵ روز متوالي پس از ايجاد زخم تحت حمام آب نمک قرار گرفتند. يک گروه هم بدون حمام آب نمک به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. از هر تيمار از بافت زخمي در زمان هاي ۳، ۷، ۱۰، ۱۴، ۱۷، ۲۱ و ۲۸ روز پس از ايجاد زخم به صورت جداگانه نمونه گيري صورت گرفت. طي دوره ۲۸ روز، ترميم زخم در تيمارهاي با آب نمک ۲ و ۳ درصد بهتر از تيمار با آب نمک ۱ درصد بود و اين اختلاف در روزهاي سوم، دهم و بيست و هشتم، معني دار بود. همچنين بين تيمارهاي با آب نمک ۲ و ۳ درصد در کل دوره اختلاف معني داري مشاهده نشد. از بين تعداد دفعات مختلف حمام آب نمک، ۵ بار حمام آب نمک، نتايج بهتري داشت، اما تنها در انتهاي دوره با ساير دفعات داراي اختلاف معني دار بود. به نظر مي رسد حمام آب نمک ۲ و ۳ درصد تحت شرايط اين مطالعه در روند بهبود زخم داراي تاثير بهتري داشت.