مقاله مقايسه وجود آنتي باديهاي ضد توکسوپلاسما در حاملگيهاي منجر به سقط و بارداريهاي طبيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه وجود آنتي باديهاي ضد توکسوپلاسما در حاملگيهاي منجر به سقط و بارداريهاي طبيعي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سقط
مقاله توکسوپلاسما گوندي
مقاله حاملگي
مقاله بارداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عالي بي بي شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: فصيحي هرندي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: نظري الهام
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: توکسوپلاسما گوندييک پارازيت داخل سلولي اجباري از شاخه آپيکمپلکسا است. عفونت توکسوپلاسما گوندي در طي حاملگي مي تواند منجر به سقط، مرگ و ناهنجاري جنين شود. با توجه به تفاوتهاي اقليمي و جغرافيايي در ميزان آلودگي با توکسوپلاسما و عدم وجود اطلاعات دقيق مبني بر نقش اين انگل در ايجاد سقط در شهر کرمان، مطالعه حاضر صورت گرفت.
روش کار: در يک مطالعه مورد- شاهدي، ۵۷ زن با ختم حاملگي خودبه خودي قبل از هفته ۲۰ و ۱۱۲ زن با حاملگي بالاي ۲۰ هفته و سير طبيعي که در بخش زنان و زايمان بيمارستان افضلي پور بستري بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. دو گروه از لحاظ سن همسان گشتند. نمونه خون افراد مورد مطالعه، پس از کسب رضايت نامه از نظر آنتي بادي هاي IgG و IgM توکسوپلاسمايي به روش الايزا آزمايش شد. سپس مقايسه دو گروه انجام شد. عوامل خطر مرتبط با مثبت شدن IgG بررسي گرديد. تجزيه و تحليل داده ها توسط آزمونهاي تي و کاي دو و با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه ۱۷) انجام و p-value کمتر از ۰٫۰۵ معني دار تلقي شد.
يافته ها: فراواني موارد مثبت IgG ضد توکسوپلاسما ۳۰٫۸% و IgM %3.6 بدست آمد. در مورد IgM دو گروه اختلاف معني داري نداشتند (p=0.40). اما در گروه سقط موارد مثبت بودن IgG به صورت معني داري بيشتر از گروه کنترل بود (۴۳٫۹% در مقابل ۲۴٫۱%). بين مثبت بودن IgG با ميزان تحصيلات، محل زندگي، تماس با گربه، مصرف گوشت نيم پخته و مصرف سبزي ضدعفوني نشده ارتباط معني داري بدست نيامد.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي ما ابتلا به عفونت حاد در زمان حاملگي تاثيري بر سقط ندارد. ولي عفونت مزمن مي تواند منجر به سقط شود.