مقاله مقايسه وضعيت روان شناختي امدادگران فعال در سوانح جاده اي با امدادگران عادي در شهرستان داراب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در امداد و نجات از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه وضعيت روان شناختي امدادگران فعال در سوانح جاده اي با امدادگران عادي در شهرستان داراب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امدادگر
مقاله وضعيت روان شناختي
مقاله چک ليست علايم بيماري هاي رواني (SCL- 9)
مقاله پيامدهاي رواني ناشي از فعاليت امدادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: خرم دل كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي پور عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان پناه مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به نظر مي رسد که امدادگران حاضر در پايگاه هاي بين جاده اي جمعيت هلال احمر، به واسطه تجربه مداوم و گاه‍‍ي طولاني حضور در صحنه هاي دلخراش جاده اي، بيشتر از نمونه غيرفعال در معرض پيامدهاي روان شناختي ناشي از سوانح باشند. اما مطالعات انجام شده در اين زمينه بسيار اندک است. هدف عمده اين مطالعه، مقايسه وضعيت روان شناختي دو گروه از امدادگران فعال و غيرفعال (عادي) در پايگاه هاي بين جاده اي شهرستان داراب است.
روش ها: دراين مطالعه مقايسه اي و گذشته نگر به روش نمونه گيري هدفمند، ۲۸ نفر از امدادگران مشغول در ۳ ماه پاياني سال ۱۳۸۸ در پايگاه هاي امداد جاده اي شهرستان داراب به طورمتناوب انتخاب شدند. ۳۳ نفر از امدادگران غيرفعال نيز به شيوه تصادفي وارد مطالعه شدند و چک ليست علايم بيماري هاي رواني (SCL-90) را تکميل نمودند. داده هاي پژوهش با استفاده از بسته نرم افزار آماري SPSS ويراست ۱۶ با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي و آزمون تحليل واريانس چندمتغيره (مانوا) تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: گروه امدادي فعال، در عامل کلي SCL-90و مولفه هاي (علايم جسماني، وسواس، پرخاشگري، فوبيا و روان پريشي) نسبت به گروه عادي نمرات بيشتري کسب کردند و اين تفاوت در سطح آلفاي 0.05 و 0.001 معنادار بود. اما اين تفاوت در مولفه هاي (حساسيت بين فردي، افسردگي و سوالات اضافه) معنادار نبود.
نتيجه گيري: آسيب پذيري رواني امدادگران فعال در سوانح جاده اي، لزوم برنامه ريزي جهت حمايت هاي فردي و سازماني از اين اعضا را مطرح مي کند.