مقاله مقايسه وضعيت سلامت رواني همسران جانبازان بر اساس نوع جانبازي شوهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۳۸ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه وضعيت سلامت رواني همسران جانبازان بر اساس نوع جانبازي شوهران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت رواني
مقاله خانواده
مقاله آسيب ديدگان جسمي و رواني جنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجاهد عزيزاله
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط دوست حميدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: بخشاني نورمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبا منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با توجه به وضعيت خاص جسماني و روانشناختي جانبازان، همسران آنان با استرس هاي ويژه اي رو به رو هستند. در اين پژوهش وضعيت سلامت رواني همسران جانبازان با توجه به نوع آسيب جسمي يا رواني شوهر مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش كار: اين مطالعه توصيفي – تحليلي در سال ۸۷ بر روي ۱۰۰ نفر از همسران جانبازان شهر زاهدان كه به روش تصادفي منظم انتخاب شدند، انجام گرديد. نمونه ها با استفاده از پرسشنامه GHQ-28 و مصاحبه باليني مورد ارزيابي قرار گرفتند. از تحليل واريانس يك متغيري و آزمون تعقيبي توكي به كمك نرم افزار SPSS-17 براي تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: از يك سو ميانگين كل نمرات و از سوي ديگر نمره ۷۰ درصد از افراد گروه نمونه بالاتر از نقطه برش ۲۴ قرار داشتند. تحليل واريانس نشان داد كه از ميان چندمتغير، فقط نوع آسيب جسمي يا رواني شوهر باعث تفاوت معني دار در نمرات شده است. پايين ترين سطح سلامت رواني مربوط به همسران جانبازان اعصاب و روان بود. زناني كه شوهران آن ها هم جانباز جسمي و هم جانباز اعصاب و روان بودند در مرتبه دوم قرار داشتند. زناني كه شوهران آن ها فقط جانباز جسمي بودند از هر دو گروه سلامت رواني بهتري داشتند.
نتيجه گيري: سطح سلامت رواني همسران جانبازان پايين بوده و بر حسب نوع آسيب جسمي يا رواني شوهر متفاوت است. اين تفاوت بر مبناي ماهيت متفاوت رفتارها و علايم شوهران و هم چنين هماهنگ با نظريات شناختي بر مبناي تفاوت در امكان اسناد رفتارهاي شوهران به بيماري به جاي خصومت قابل تبيين است.