مقاله مقايسه وضعيت سلامت عمومي و روابط اجتماعي كاركنان فعال و غيرفعال حركتي دولت در شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم زيستي ورزشي (حركت) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه وضعيت سلامت عمومي و روابط اجتماعي كاركنان فعال و غيرفعال حركتي دولت در شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت عمومي
مقاله روابط اجتماعي
مقاله فعال و غيرفعال حركتي
مقاله كارمندان
مقاله دولت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقي حسام
جناب آقای / سرکار خانم: كاشف ميرمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، مقايسه وضعيت سلامت عمومي و روابط اجتماعي كاركنان فعال و غيرفعال حركتي دولت در شهر اصفهان بود. جامعه آماري تحقيق كليه كاركنان دولت در شهر اصفهان بودند كه بر اساس آخرين آمار و اطلاعات مركز آمار ايران در سال ۸۵، تعداد آنها ۹۳۴۸۲ نفر اعلام شده است. ۳۸۴ نفر از جامعه مذكور با استفاده از جدول تعيين حجم نمونه مورگان به شيوه تصادفي از ادارات وابسته دولتي در نقاط مختلف شهر اصفهان انتخاب و پرسشنامه هاي تحقيق بين آنان توزيع شد. نتايج بررسي وضعيت سلامت عمومي كاركنان نمونه تحقيق نشان داد كه ۲۶۸ نفر وضعيت سلامت عمومي قابل قبول و ۳۷ نفر وضعيت سلامت عمومي قابل قبولي نداشتند. در ضمن، آزمودني هاي زن و نمونه هاي متاهل و افراد با مدرك تحصيلي كارشناسي، از حيث سلامت عمومي نسبت به ديگر آزمودني ها وضعيت بهتري داشتند. نتايج تحقيق نشان داد روابط اجتماعي بيشتر آزمودني ها (۲۸۶ نفر) مناسب وضعيت روابط اجتماعي ۵۳ نفر آنها مناسب نبود. آزمون خي دو تفاوت معني دار را بين سلامت عمومي و روابط اجتماعي كاركنان فعال و غيرفعال حركتي دولت در شهر اصفهان نشان داد. در اين زمينه، پيشنهاد مي شود مسوولان با برنامه ريزي جلسات مختلف در راستاي اهداف سازمان و دعوت از كاركنان كم سابقه، امكان همصحبتي و حضور كاركنان كم سابقه خود را در محافل اجتماعي فراهم ساخته و به ارتقاي سطح روابط اجتماعي آنان كمك كنند.