مقاله مقايسه وضعيت سلامت عمومي و کيفيت خواب کارکنان نوبت کار در يک کارگاه پرس (۱۳۸۷) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۲۳۷ تا ۲۴۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه وضعيت سلامت عمومي و کيفيت خواب کارکنان نوبت کار در يک کارگاه پرس (۱۳۸۷)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوبت کاري
مقاله سلامت عمومي
مقاله کيفيت خواب
مقاله صنعت خودروسازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مكرمي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاكويي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: دهدشتي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني يونس
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: مختل شدن خواب، مهم ترين مشکلات نوبت کاران است که مي تواند عواقب جسماني و رواني زيادي براي سلامت آن ها در پي داشته باشد. اين پژوهش با هدف بررسي کيفيت خواب و ارتباط آن با سلامت عمومي کارکنان نوبت کار در سالن پرس شرکت خودروسازي سايپا انجام شده است.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي، کارکنان شاغل در سالن پرس شرکت خودروسازي سايپا که در مجموع ۱۹۶ نفر بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه هاي سلامت عمومي (GHQ-28) و کيفيت خواب پيتزبورگ (PSQI) به صورت مصاحبه در محل کار گردآوري شدند و با آزمون فيشر و مجذور کاي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: بر اساس نتايج اين پژوهش، ۳۶٫۷ درصد کارکنان، وضعيت سلامت عمومي نامطلوب و ۵۰ درصد، کيفيت خواب نامناسب داشتند. آزمون آماري نشان داد بين کيفيت خواب و سلامت عمومي ارتباط معنا دار وجود دارد (p<0.001). با توجه به نوع سيستم نوبت کاري، ۵۰ درصد کارکنان روزکار دايم و ۳۱٫۴ درصد کارکنان شيفتي، داراي وضعيت سلامت عمومي نامطلوب بودند. همچنين ۵۷٫۱ درصد کارکنان روزکار دايم و ۴۷٫۱ درصد کارکنان شيفتي، کيفيت خواب نامناسب داشتند. آزمون آماري، ارتباط معنادار را بين متغير نوبت کاري با سلامت عمومي (p=0.33) و کيفيت خواب (p=0.75) نشان نداد.
نتيجه گيري: از يافته هاي اين تحقيق چنين نتيجه گيري مي شود که بهتر است هرگونه برنامه هاي مداخله اي در جهت پيشگيري يا کاهش مشکلات سلامت عمومي و کيفيت خواب کارکنان، بر کاهش شرايط استرس زايي فيزيکي کار و آموزش اصول بهداشت خواب متمرکز شود.