مقاله مقايسه وضعيت عملکرد خانواده و سلامت روان در افراد داراي حيوان خانگي و بدون حيوان خانگي در شهر اصفهان در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۸۳ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه وضعيت عملکرد خانواده و سلامت روان در افراد داراي حيوان خانگي و بدون حيوان خانگي در شهر اصفهان در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد خانواده
مقاله سلامت روان
مقاله حيوان خانگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كجباف محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورز امير
جناب آقای / سرکار خانم: نوري ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: لعلي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه برخي از خانواده هاي ايراني به تناسب علاقه اي که اعضاي خانواده به حيوانات خانگي دارند به دنبال نگهداري از حيوانات خانگي هستند. در پژوهش هاي روان شناختي به تاثيري که اين حيوانات بر روي عملکرد خانواده و سلامت رواني افراد مي گذارند کمتر پرداخته شده است از اين رو هدف از اين مطالعه، مقايسه وضعيت عملکرد خانواده و سلامت رواني در افراد داراي حيوان خانگي و بدون حيوان خانگي بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مورد – شاهدي، ۱۵۲نفر (۸۰ نفر داراي حيوان خانگي و ۷۲ نفر بدون حيوان خانگي) از مردم شهر اصفهان به صورت تصادفي خوشه اي انتخاب شدند و به ابزار سنجش عملکرد خانواده، پرسش نامه سلامت عمومي و ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دادند. تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري تحليل واريانس چند متغيره و تحليل کواريانس انجام گرفت.
يافته ها: نتايج حاصل از اين پژوهش نشان دهنده اختلاف معني داري در بين دوگروه داراي حيوان خانگي و بدون حيوان خانگي در خرده مقياس هاي علايم اضطرابي و اختلال خواب، ارتباط و آميزش عاطفي بود. لذا چنين نتيجه گرفته شد که افراد بدون حيوان خانگي، علايم اضطرابي و اختلال در خواب بيشتري دارند و افراد داراي حيوان خانگي در زير مقياس هاي ارتباط و درگيري عاطفي نسبت به افراد بدون حيوان خانگي مشکلات بيشتري را نشان مي دهند (p<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج ذكر شده بايد به عوامل فرهنگي در داشتن يا نداشتن حيوان خانگي بيشتر توجه كرد و در موقعيت هايي به داشتن حيوان خانگي توصيه نمود كه به كاهش اضطراب و افزايش احساس امنيت و آرامش در افراد كمك نمايد.