مقاله مقايسه وضعيت فرهنگ سازماني موجود دانشگاه علوم پزشکي اصفهان با وضعيت مطلوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۳۶۹ تا ۳۷۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه وضعيت فرهنگ سازماني موجود دانشگاه علوم پزشکي اصفهان با وضعيت مطلوب
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله دانشگاه ها
مقاله سازمان و مديريت (بهداشت و درمان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيدعلي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: علوي آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: صفدريان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يكي از عوامل مهم بقاي هر سازمان، كه+ موجب افزايش بهره وري سازماني نيز مي شود، برخورداري از انسجام در ارزش ها و باورها و به طور كلي فرهنگ سازماني آن مي باشد. از اين رو، براي هر سازماني كه به دنبال دستيابي به نوعي مزيت است، اطمينان از چگونگي فرهنگ سازماني موجود و توجه به راه هاي كاربردي براي ايجاد انسجام در آن از اولويت هاي اصلي به شمار مي رود. هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسي مولفه هاي فرهنگ سازماني در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بوده است.
روش بررسي: تحقيق حاضر از نوع توصيفي- پيمايشي بود. براي جمع آوري اطلاعات مربوط به ادبيات موضوع، از روش كتابخانه اي نظير كتب و مجلات علمي و براي جمع آوري داده ها جهت تحليل و آزمون فرضيه هاي پژوهش، از پرسش نامه محقق ساخته استفاده گرديد. روايي صوري آن توسط تعدادي از استادان و متخصصان تاييد شد و پايايي آن با استفاده از ضريب Cronbach’s alpha برابر ۸۰ درصد و ۹۰ درصد به ترتيب براي وضعيت موجود و مطلوب محاسبه گرديد. جامعه آماري اين پژوهش ۱۶۷۰ نفر شامل کليه کارکنان ستادي و معاونت ها و اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بودند که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده، پرسش نامه بين ۱۶۰ نفر توزيع گرديد. در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه ها از روش هاي آمار استنباطي استفاده شد.
يافته ها: در نمونه مورد مطالعه، بين وضع موجود و مطلوب عناصر فرهنگ سازماني تفاوت معني داري وجود داشت.
نتيجه گيري: يافته ها نشان داد که وضعيت موجود فرهنگ سازماني در دانشگاه نيازمند بازنگري و اصلاح است و با وضعيت مطلوب تفاوت معني داري داشته است.