مقاله مقايسه وضعيت نيروي انساني، مجموعه، فضا و بودجه کتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشکي تبريز با استانداردهاي کتابخانه هاي دانشگاهي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه وضعيت نيروي انساني، مجموعه، فضا و بودجه کتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشکي تبريز با استانداردهاي کتابخانه هاي دانشگاهي ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استانداردهاي مرجع
مقاله كتابخانه ها
مقاله كتابخانه هاي پزشكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي کمال
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي شفيع
جناب آقای / سرکار خانم: تسبيحي غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: كتابخانه دانشگاهي قلب دانشگاه محسوب مي شود. سير تحول فن آوري اطلاعات اهميت آن ها را بيشتر از گذشته كرده است. كتابخانه ها براي سازگار شدن با تحولات جديد ملزم به شناسايي نقاط قوت و ضعف خود هستند. اين تحقيق به ارزيابي وضعيت كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز پرداخته است و هدف آن شناسايي نقاط قوت و ضعف زير ساخت اطلاع رساني كتابخانه ها، آگاهي مسوولان و كمك به برنامه ريزان بخش آموزشي و پژوهشي است.
روش بررسي: در اين تحقيق به مطالعه توصيفي ۸ كتابخانه دانشكده اي و يك كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي تبريز پرداخته شد. داده هاي اين تحقيق با استفاده از چک ليست استخراج شده از معيارهاي موجود در استانداردهاي کتابخانه هاي دانشگاهي ايران از كتابخانه هاي دانشگاه، آموزش كل، امور مالي و حسابداري دانشگاه و دانشكده ها جمع آوري شد و در نرم افزار Excel مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. همچنين نتايج حاصل با توجه به معيارهاي استاندارد هاي كتابخانه هاي دانشگاهي ايران مورد مقايسه قرار گرفت. براي روايي و پايايي چك ليست از معيارهاي مطرح در استانداردهاي كتابخانه هاي دانشگاهي ايران، چك ليست هاي قبلي و نظر متخصصان استفاده شد.
يافته ها: كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از نظر نيروي انساني ۸۹ درصد، از نظر مجموعه ۹ درصد، از نظر فضاي كتابخانه ها ۶۹ درصد و از نظر بودجه، ۸۱ درصد استاندارد كتابخانه هاي دانشگاهي ايران را رعايت كرده اند.
نتيجه گيري: وضعيت كتابخانه هاي دانشگاهي علوم پزشكي تبريز در مقايسه با استانداردها از نظر منابع در سطح پايين و از جهت نيروي انساني، فضا و بودجه در وضعيت خوبي قرار دارد. براي بهره وري مناسب، لزوم ايجاد خط و مشي مدون و مصوب مجموعه گستر، تشكيل كميته كتابخانه ها، متمركز کردن فعاليت هاي كتابخانه ها، تشكيل فهرستگان كتابخانه هاي دانشگاه و درخواست بودجه مستقل و كافي براي برنامه ريزي هاي مدون كتابخانه ها در جهت رفع مشكلات كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز بسيار ضروري است.