مقاله مقايسه ويژگيهاي حافظه شنيداري کودکان با نارسايي توجه بيش فعالي و عادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در حيطه كودكان استثنايي از صفحه ۱۶۳ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه ويژگيهاي حافظه شنيداري کودکان با نارسايي توجه بيش فعالي و عادي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمبود توجه/ بيش فعالي (ADHA)
مقاله توالي حافظه شنوايي
مقاله بياني
مقاله جملات امري همزمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمستاني يامچي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سيف نراقي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف کلي اين پژوهش، مقايسه توالي حافظه شنوايي – بياني، تشخيص شنوايي، درک زباني از جملات امري همزمان و تشخيص صداها در اول، وسط و آخر کلمات کودکان ADHD و عادي است. روش: اين تحقيق، از نوع کاربردي و روش انجام آن زمينه اي است. جامعه آماري اين پژوهش را کودکان منطقه ۲ شهر تهران تشکيل مي دهند که در محدوده سني ۳ تا ۸ سال قرار داشتند. تعداد کل نمونه ۱۹۵ نفر بود که براي انتخاب نمونه کودکان عادي، از روش نمونه گيري تصادفي ساده و براي انتخاب نمونه کودکان ADHD از روش نمونه گيري در دسترس استفاده شده است. براي جمع آوري داده ها از چهار چک ليست تهيه و تنظيم شده توسط سيف نراقي و نادري بهره گرفته شده است. براي تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده، از آمار توصيفي (فراواني، فراواني تراکمي، درصد و امثال آن) استفاده شده است. از آزمون خي دو براي بررسي فرضهاي تحقيق بهره گرفته شده است. يافته ها: يافته ها نشان داد که در فرضيه يک و در مقاطع سني ۳ تا ۴، ۴ تا ۵ و ۶ تا ۷ سال تفاوت معني داري بين کودکان ADHD و عادي در توالي حافظه شنوايي – بياني مشاهده نشده است، اما در مقاطع سني ۵ تا ۶ و ۷ تا ۸ سال تفاوت معني داري بين کودکان ADHD و عادي در اين زمينه، مشاهده شده است. در فرضيه دوم و در همه مقاطع سني، تفاوت معني داري بين کودکان ADHD و عادي در تشخيص شنوايي، مشاهده شده است. در فرضيه سوم و در همه مقاطع سني، به غير از ۷ تا ۸ سالگي تفاوت معني داري بين کودکان ADHD و عادي در درک جملات امري همزمان مشاهده شده است. در نهايت در فرضيه چهارم در هيچ کدام از مقاطع سني، تفاوت معني داري بين کودکان ADHD و عادي در تشخيص صداها در اول، وسط و آخر کلمات مشاهده نشده است. نتيجه گيري: نتايج کلي اين تحقيق نشان مي هد که کودکان ADHD درمقايسه با کودکان عادي در زمينه هاي توالي حافظه شنوايي – بياني، تشخيص شنوايي و درک جملات امري همزمان، پايين تر عمل مي کنند.