مقاله مقايسه ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان داراي والد همجنس و بدون والد همجنس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان داراي والد همجنس و بدون والد همجنس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگيهاي شخصيتي
مقاله دانشجويان بدون و داراي والد همجنس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدريي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پاشا غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: برنا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش مقايسه خصوصيات شخصيتي (روان نژندي، برونگرايي، باز بودن، توافق و با وجدان بودن) دانشجويان دختر بدون مادر با دانشجويان داراي مادر و مقايسه خصوصيات شخصيتي دانشجويان پسر بدون پدر با دانشجويان داراي پدر بود. حجم نمونه در اين پژوهش ۴۰۰ دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز بود كه به شيوه نمونه گيري طبقه اي انتخاب گرديدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، فرم كوتاه پرسشنامه شخصيت IPIP-NEO بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش آماري تحليل واريانس چندمتغيره، با سطح معناداري (P<0.05) استفاده شد. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بين دانشجويان دختر بدون و داراي مادر و همچنين بين دانشجويان پسر بدون و داراي پدر، حداقل از لحاظ يكي از ويژگيهاي شخصيتي (روان نژندي، برونگرايي، باز بودن، توافق و با وجدان بودن) تفاوت معناداري وجود دارد و ميزان توافق دختران بدون مادر بيش از دختران داراي مادر بود. همچنين مشخص شد كه ويژگيهاي توافق و با وجدان بودن در پسران بدون پدر بيش از پسران داراي پدر بود.