مقاله مقايسه ويژگي هاي تدريس اثربخش از ديدگاه مدرسين و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۲۶ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه ويژگي هاي تدريس اثربخش از ديدگاه مدرسين و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تدريس اثربخش
مقاله دانشجو
مقاله استاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محجوب مودب هاجر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تدريس اثربخش، مجموعه رفتارهاي معلم است كه باعث دستيابي به اهداف آموزشي و يادگيري بهتر فراگير مي شود. هدف از انجام اين پژوهش تعيين شاخص هاي تدريس اثربخش با استفاده از نظرات اساتيد و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال ۱۳۸۴ مي باشد.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي، ۹۰ مدرس كه به طريق سرشماري و ۲۰۰ دانشجو كه به صورت تصادفي انتخاب شدند، نمونه پژوهش را تشكيل دادند. ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه اي پژوهشگر ساخت بود كه روايي محتوا و پايايي آزمون مجدد آن مورد تاييد قرار گرفته بود و به صورت خود گزارش دهي تكميل گرديد. پرسش نامه در ۴ حيطه شامل دانش پژوهي، روش تدريس، قدرت ارتباط و شخصيت فردي طراحي گرديد.
يافته ها: يافته هاي اين تحقيق مشخص كرد كه اولويت هاي حيطه هاي تدريس اثربخش از ديدگاه مدرسين دانش پژوهي، روش تدريس و قدرت ارتباط مي باشد. از نظر دانشجويان حيطه هاي قدرت ارتباط، روش تدريس، شخصيت فردي و دانش پژوهي در اولويت مي باشند. بين جنس و ديدگاه اساتيد در مورد شاخص هاي تدريس ارتباط معني دار مشاهده گرديد (P=0.043). ارتباط معني دار بين مشخصات فردي دانشجويان با ديدگاه آنان در مورد شاخص هاي تدريس مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج توصيه مي شود براي بهبود كيفيت تدريس، ويژگي هاي تدريس اثربخش از ديدگاه دانشجويان مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آن به تدوين فرم هاي عيني و معتبر ارزشيابي پرداخته تا هدف نهايي ارزشيابي كه ارتقا كيفيت آموزشي است تسهيل گردد.