مقاله مقايسه ويژگي هاي رويشي پروونانس هاي پده (.Populus euphratica Oliv) در خزانه آزمايشي كرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۶۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه ويژگي هاي رويشي پروونانس هاي پده (.Populus euphratica Oliv) در خزانه آزمايشي كرج
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پده
مقاله پروونانس
مقاله رويش قطري
مقاله رويش ارتفاعي
مقاله بيوماس
مقاله درصد زنده ماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلاگري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي رفعت اله
جناب آقای / سرکار خانم: باقري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه پده در مناطق وسيعي از كشور به طور طبيعي گسترش يافته است. تنوع جغرافيايي و اقليمي موجب تغييراتي به لحاظ رويشي و مورفولوژيكي در ميان درختان جوامع مختلف شده است. اين بررسي با هدف تعيين ويژگي هاي رويشي پروونانس هاي پده با مبادي جغرافيايي متفاوت و تعيين مناسبترين پروونانس ها به لحاظ وضعيت رشد انجام گرديد. تعداد ۳۰ قلمه (از ده درخت و از هر درخت سه قلمه) از ۱۶ پروونانس با مبادي جغرافيايي مختلف انتخاب و در خزانه آزمايشي كرج كشت و با تجزيه واريانس يك طرفه تحليل گرديد. مشخصه هاي درصد زنده ماني، قطر، ارتفاع، تعداد برگ، وزن برگ، وزن ساقه، وزن ريشه و طول ريشه اصلي مورد اندازه گيري قرار گرفت. نتايج حاصل از تجزيه واريانس صفات رويشي در پروونانس هاي مختلف پده نشان مي دهد كه اختلاف معني داري براي صفات قطر، ارتفاع، تعداد برگ، وزن خشك ريشه و طول ريشه اصلي(P<0.01)  و صفات وزن خشك برگ و وزن خشك ساقه (P<0.05) وجود داشته است. مقايسه ميانگين صفات رويشي نشان مي دهد كه پروونانس هاي رامهرمز، گتوند، تفرش و حميديه داراي بيشترين متوسط قطر و ارتفاع (نهال هاي دوساله به ترتيب ۶۲/۲، ۳۷/۲، ۲۶/۲، ۹۲/۱ سانتي متر و ۵۱/۲، ۷۶/۲، ۴۳/۲، ۳۲/۲ متر) و مجموع وزن خشك برگ، ساقه و ريشه (به ترتيب ۸/۸۷، ۸/۱۰۷، ۸/۱۱۴، ۹۵ گرم) بودند. همچنين پروونانس هاي ماه نشان و گتوند كمترين مقدار را به لحاظ صفات رويشي مذكور داشتند.