مقاله مقايسه ويژگي هاي شخصيتي افراد مبتلا به نشانگان روده تحريک پذير (IBS) و افراد غير مبتلا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روان شناسي باليني از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه ويژگي هاي شخصيتي افراد مبتلا به نشانگان روده تحريک پذير (IBS) و افراد غير مبتلا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشانگان روده تحريك پذير
مقاله شخصيت
مقاله مدل پنج عاملي
مقاله تاب آوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: زرپور صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي احسان هادي
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميردامادي محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: متغيرهاي روان شناختي نقشي تعيين کننده در پديدآيي و تداوم بيماري هاي جسماني دارند. نشانگان روده تحريک پذير(IBS) ، به عنوان يکي از شايع ترين اختلال هاي معدي روده اي، چه رابطه اي با متغير هاي روان شناختي دارد؟ هدف اصلي اين پژوهش، در امتداد بررسي و شناسايي دقيق تر اين رابطه، مقايسه ويژگي هاي شخصيتي افراد مبتلا به نشانگان روده تحريک پذير و افراد غير مبتلا بود.
روش: ويژگي هاي شخصيتي مورد بررسي در اين پژوهش، به عنوان متغيرهاي روان شناختي، شامل نوروزگرايي، برون گرايي، تجربه پذيري، همسازي، وظيفه شناسي و تاب آوري بودند. به اين منظور يك گروه آزمودني بيمار به تعداد ۶۰ نفر (۲۶ مرد و ۳۴ زن) و يك گروه آزمودني غير بيمار به تعداد ۱۰۴ نفر (۳۸ مرد و۶۶ زن) در اين پژوهش شركت كردند. مقياس شخصيتي NEO-FFI و مقياس تاب آوري كانر- ديويدسون (CD-RTSC) در مورد شرکت کننده ها اجرا شد. براي تحليل داده هاي پژوهش، از شاخص ها و روش هاي آماري شامل ميانگين، انحراف استاندارد و تحليل واريانس چند متغيره استفاده شد.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد كه افراد مبتلا به IBS در مقايسه با افراد غير مبتلا داراي نوروزگرايي بيشتر و برون گرايي و وظيفه  شناسي كمتري هستند. در مقياس هاي تجربه پذيري و همسازي و متغير تاب آوري بين دو گروه تفاوت معنا داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين پژوهش مي توان نتيجه گرفت که متغيرهاي شخصيتي مي توانند ابتلا به نشانگان روده تحريک پذير را تا حدودي پيش بيني کنند.