مقاله مقايسه ويژگي هاي شخصيتي افراد وابسته به مواد مخدر با افراد وابسته به اينترنت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۴۵ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه ويژگي هاي شخصيتي افراد وابسته به مواد مخدر با افراد وابسته به اينترنت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگي هاي شخصيتي
مقاله وابستگي به مواد روان گردان
مقاله وابستگي به اينترنت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جديدي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بهاري سيف اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وابستگي (اعتياد) به مواد روان گردان طبقه اي از نشانه هاي شناختي، رفتاري، جسماني و يك الگوي تكراري از آنها است كه معمولا به نشانه هاي تحمل، ترك و رفتار مصرف اجباري دارو منجر مي شود. وابستگي ميل مزمن به مصرف، جهت گيري رفتار براي تهيه و مصرف مواد و کوشش هاي ناموفق براي کنترل و ترک مواد را به همراه دارد. اختلال شخصيت مرزي، اختلال شخصيت ضد اجتماعي، اختلال بيش فعالي-نقص توجه در کودکي، اختلال سلوک، وجود افسردگي با رفتار خودکشي، اختلالات خوردن، اختلال استرس پس از ضايعه رواني، خلق و خوي دشوار، پرخاشگري، سبک هاي مقابله اي و اسنادي ناکارآمد مي تواند با سوء مصرف مواد در ارتباط باشد. وابستگي (اعتياد) اينترنتي نوعي وابستگي رفتاري است كه به عنوان مكانيسم دفاعي به كار مي‌رود و از معيارهاي DSM-IV در مورد وابستگي به مواد عاريه گرفته شده است. همانند وابستگي به مواد، وابستگي اينترنتي يک اختلال رواني-جسماني است که دربرگيرنده تحمل، نشانه هاي ترک (رعشه، لرزش، اضطراب و دمدمي شدن) آشفتگي هاي عاطفي (افسردگي، تحريک پذيري) و بر هم خوردگي روابط آموزشگاهي-اجتماعي مي باشد. افراد با معلق شدن در فضاي نامحدود مجازي، نيازهاي بسيار مهم خود را به دست فراموشي مي سپارند و براي فرار از برخي الزامات زندگي، خود را در لاک دنياي مجازي الکترونيک پنهان مي سازند. اشتغال ذهني و وابستگي به پايگاه هاي خبري پيوستن به سايت هاي هرزه نگاري و امور جنسي، اعتياد به بازي هاي رايانه اي، شکل گيري روابط عاشقانه مجازي و از هم پاشيدگي خانواده مشکلاتي است که در استفاده با اين فناوري رخ مي دهد. پژوهش حاضر يک تحقيقي ميداني و کاربردي و از نظر کنترل متغيرها غير آزمايشي و علي-مقايسه اي است. طرح اجراي پژوهش حاضر دو گروهي بدون کنترل مي باشد. جامعه آماري افراد مذکر ۲۰ تا ۳۰ سال شهر تهران بوده که به روش نمونه گيري در دسترس ۱۲۰ نفر انتخاب گرديدند. به منظور جمع آوري داده ها از پرسشنامه شخصيتي چند وجهي مينه سوتا (MMPI) فرم کوتاه ۷۱ سوالي و مقياس استفاده فراگير و مشکل ساز از اينترنت (GPIUS) استفاده گرديد. نتايج پژوهش نشان مي دهد که بين ويژگي هاي شخصيتي افراد وابسته به مواد روان گردان و وابسته به اينترنت تفاوت معنادار وجود ندارد همچنين مشخص گرديد که افراد وابسته به مواد روانگردان و وابسته به اينترنت در مقياس هاي Sc ،Pt ،Pa ،Hs، L و Ma تفاوت معني داري نداشته و فقط در مقياسF ،Pd  و Hy دو گروه تفاوت معنادار دارند.