مقاله مقايسه ويژگي هاي شخصيتي بيماران مبتلا به سندرم روده تحريک پذير و افراد سالم با کنترل سلامت روان در اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۱۳۱ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه ويژگي هاي شخصيتي بيماران مبتلا به سندرم روده تحريک پذير و افراد سالم با کنترل سلامت روان در اهواز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم روده تحريک پذير
مقاله شخصيت
مقاله سلامت روان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرگر يداله
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي ايران
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي نيا مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: مسجدي زاده عبدالرحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شايع ترين اختلال کارکردي دستگاه گوارش که بيش از نيمي از بيماران اين حوزه را تشکيل مي دهند نشانگان روده تحريک پذير (IBS)است. اين سندرم مزمن، عليرغم شيوع بالا يکي از نا شناخته ترين اختلالات باليني است. از علايم IBSمي توان به تغيير در اجابت مزاج، درد شکمي و نفخ در غياب اختلالات ساختاري قابل شناسايي اشاره کرد که بطور نامنظم نوسان داشته ولي به طور کامل از بين نمي رود. اين پژوهش به لحاظ شناخت عوامل روانشناختي مرتبط با اين بيماري، به مقايسه ويژگي هاي شخصيتي بيماران مبتلا به IBS با افراد سالم با و بدون کنترل سلامت روان پرداخته است.
روش بررسي: نمونه پژوهش حاضر ۱۴۴ نفر، شامل ۷۲ بيمار مبتلا به IBS و ۷۲ فرد سالمي بود که به عنوان همراه بيمار به مطب هاي گوارش مراجعه کرده و با تکميل پرسشنامه شخصيتي نئو (NEO-FFI) و پرسشنامه سلامت عمومي(GHQ) در اين تحقيق شرکت کردند.
يافته ها: جهت آزمون فرضيه ها از روش تحليل واريانس و تحليل کوواريانس چندمتغيري در سطح معني داري استفاده شد. يافته ها بيانگر اين بود که بيماران IBS از نظر برخي ويژگي هاي شخصيتي با افراد سالم تفاوت معني دار دارند به طوري که افراد بيمار در مقايسه با افراد سالم، روان رنجورتر بوده (P<0.001) و فراخ ذهني و توافق جويي کمتري را نشان دادند (P<0.05)، در حالي که در دو ويژگي برون گرايي و وجداني بودن تفاوت معني دار نبود. همچنين نتايج اين پژوهش نشان داد با کنترل سلامت روان، تنها تفاوت معني دار موجود بين دو گروه از نظر ويژگي فراخ ذهني مي باشد (P<0.001).
نتيجه گيري: بيماران مبتلا به سندرم روده تحريک پذير در برخي ويژگي هاي شخصيتي با افراد سالم تفاوت دارند.