مقاله مقايسه ويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان ورزشکار و غيرورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۸۷ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه ويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان ورزشکار و غيرورزشکار
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگي هاي شخصيتي
مقاله پرسشنامه شخصيتي کاليفرنيا
مقاله دانش آموزان
مقاله ورزشکار
مقاله غير ورزشکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوفرستي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: حميدپور حسن
جناب آقای / سرکار خانم: دروگر خديجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر به منظور تعيين و مقايسه ويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان ورزشکار و غيرورزشکار انجام شد.
روش: پژوهش حاضر يک پژوهش توصيفي از نوع علي-مقايسه اي است. بدين منظور، نمونه اي به حجم ۳۳۵ نفر (۱۶۵ نفر ورزشکار و ۱۷۰ نفر غيرورزشکار) از دانش آموزان شهرستان کرج بر اساس نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و سپس ويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان به وسيله پرسشنامه روان شناختي کاليفرنيا (گاف، ۱۹۹۴) سنجيده شد. داده ها با استفاده از آزمون آماري تحليل واريانس چند متغيري تحليل شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد جزء در مقياس اجتماعي شدن، در بقيه مقياس ها تفاوت معنادار بين دو گروه ورزشکار و غيرورزشکار نيست و نمره هاي دانش آموزان ورزشکار در مقياس اجتماعي شدن بيشتر از دانش آموزان غير ورزشکار بود. همچنين بين دختران و پسران در مقياس هاي استعداد پايگاه، مردم آميزي، حضور اجتماعي، همدلي، برداشت خوب، اشتراک، احساس سلامتي، مدارا، پيشرفت از طريق همنوايي و عدم وابستگي، کارآمدي ذهني، مقياس زنانگي- مردانگي، هواداري از هنجارها-ترديد درباره هنجارها و خود شکوفايي تفاوت معنادار بود و نمره هاي پسران در اين مقياس ها، بيشتر از دختران بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد، بين ويژگيهاي شخصيتي و ورزش در سطح ورزشکاران غير حرفه اي رابطه اي وجود ندارد.