مقاله مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و افسردگي در زنان خودسوخته بيمارستان طالقاني و زنان عادي شهرستان اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۳۹۳ تا ۴۰۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و افسردگي در زنان خودسوخته بيمارستان طالقاني و زنان عادي شهرستان اهواز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودسوزي
مقاله ويژگي هاي شخصيتي
مقاله افسردگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري فرح
جناب آقای / سرکار خانم: فرج اله چعبي ايمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف از انجام اين تحقيق، مقايسه ويژگي هاي شخصيتي روان نژندي، برون گرايي، انعطاف پذيري، توافق پذيري و وجداني بودن و افسردگي زنان خود سوخته و زنان عادي جامعه شهرستان اهواز بود.
روش بررسي: جهت انجام اين پژوهش، ۱۰۰ زن خود سوخته به عنوان نمونه در دسترس از بيمارستان سوانح و سوختگي طالقاني اهواز به صورت تصادفي و ۱۰۰ زن عادي و بدون سوختگي ساکن در شهرستان اهواز به روش نمونه گيري ساده تصادفي انتخاب شدند. محدوده سني هر دو گروه ۱۴-۸۱ سال بود. براي سنجش ويژگي هاي شخصيتي از آزمونNEO  و براي سنجش افسردگي از تست بك استفاده گرديد. طرح پژوهشي در اين كار از نوع علي- مقايسه اي، و شيوه آماري مورد استفاده ANOVA بود. داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و موارد p<0.05 معنادار قلمداد شد.
يافته ها :بين ويژگي هاي شخصيتي زنان خودسوخته و زنان عادي با توجه به شاخص هاي آماري کل آزمون تفاوت معنادار وجود دارد(p<0.05)  و از نظر ويژگي هاي شخصيتي روان نژندي تفاوت معناداري به دست آمد (p=0.001). همچنين بين ميزان افسردگي زنان خودسوخته و زنان عادي تفاوت معناداري وجود دارد(p=0.001) .
نتيجه گيري: بين ويژگي هاي شخصيتي و افسردگي در زنان خود سوخته و زنان عادي تفاوت معنادار وجود دارد به اين معنا كه زنان خود سوخته نسبت به زنان عادي افسرده ترند و از عصبيت بيشتري برخوردارند.