مقاله مقايسه ويژگي هاي شخصيت در زنان و مردان مبتلا به سندرم روده تحريک پذير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۴۰ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه ويژگي هاي شخصيت در زنان و مردان مبتلا به سندرم روده تحريک پذير
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم روده تحريک پذير
مقاله شخصيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يونسي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: كافي سيدموسي
جناب آقای / سرکار خانم: امينيان كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سندرم روده تحريک پذير (IBS) شايع ترين بيماري گوارشي در طب باليني است که به دليل نداشتن مبناي زيست شناختي مشخص، بيشتر نقش علل روانشناختي در ايجاد آن مورد بررسي قرار گرفته است.
هدف: مقايسه ويژگي هاي شخصيت در سه گروه بيماران با غلبه اسهال، يبوست، تناوب اسهال-يبوست و بررسي جنس، سابقه خانوادگي بيماري و مدت ابتلا.
مواد و روش ها: ۸۵ بيمار با نمونه گيري تصادفي طبقه اي زماني انتخاب شدند. اين گروه شامل ۲۱ بيمار با غلبه اسهال، ۳۰ نفر با غلبه يبوست و ۳۴ بيمار با تناوب غلبه اسهال-يبوست بودند. تشخيص IBS براي بيماران توسط پزشک متخصص گوارش پس از آندوسکوپي و ارزيابي هاي باليني طبق ملاک ROME II تاييد شد. براي بررسي ويژگي هاي شخصيت آزمودني ها از پرسشنامه پنج عاملي شخصيت NEO ساخته مک کرا و کاستا استفاده شد. ديگر گروه ها و نيز ويژگي هاي جمعيت شناختي از طريق پرسش هاي تنظيم شده در ابتداي پرسشنامه اصلي شخصيت، تعيين و گروه ها از يکديگر تفکيک شدند.
نتايج: تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که سه گروه بيمار با غلبه اسهال، يبوست و تناوب اسهال-يبوست از لحاظ ويژگي هاي شخصيت تفاوت معني داري با يکديگر ندارند. بيماران داراي سابقه خانوادگي IBS نسبت به آن هايي که به عنوان اولين نفر در خانواده دچار مي شدند در برون گرايي نمره بيشتري کسب کردند و کساني که بيش از ۶ ماه دچار بودند و افرادي که تجربه استرس داشتند (نسبت به افرادي که کمتر از ۶ ماه بيمار بودند و آن هايي که استرس کمتري داشتند) در خرده مقياس روان رنجور خويي نمره بيشتري بدست آوردند.
نتيجه گيري: عوامل روانشناختي در چگونگي تجربه IBS در بيماران نقش دارد. روان رنجورخويي ممکن است با چگونگي تجربه بيماري (همراه با استرس و تجربه طولاني بيماري) ارتباط داشته باشد. بنابراين، ويژگي هاي شخصيتي به عنوان يکي از عوامل مهم روانشناختي در بهبود اين بيماران بايد توسط روانپزشکان و متخصصان به طور جداگانه در نظر گرفته شود.