مقاله مقايسه ويژگي هاي عاطفي، شناختي و رفتاري معلم از ديد دانش آموزان نابينا، کم بينا و عادي دختر و پسر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۶۰ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه ويژگي هاي عاطفي، شناختي و رفتاري معلم از ديد دانش آموزان نابينا، کم بينا و عادي دختر و پسر
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش آموزان
مقاله رفتاري
مقاله شناختي
مقاله عاطفي
مقاله نابينا
مقاله کم بينا
مقاله ويژگي ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي درآمدي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: عسكريان مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش تعيين و مقايسه ويژگي هاي معلم از ديد دانش آموزان نابينا، کم بينا و عادي بود.
روش: پژوهش پس رويدادي و جامعه شامل تمامي دانش آموزان عادي، کم بينا و نابينا در شهر تهران، در مقطع دبستان بود. حجم نمونه، ۲۴۰ نفر به تفکيک گروه (عادي، نابينا و کم بينا) و جنس (دختر و پسر) بود که بر اساس روش نمونه برداري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات، از پرسشنامه پژوهشگر ساخته اي که توسط کامکاري و عسکريان در سال ۱۳۸۵ تدوين شده است، استفاده گرديد که داراي ۳۰ گويه و از ضريب اعتبار و روايي مطلوبي برخوردار است.
يافته ها: نشان داد ديدگاه کودکان کم بينا و نابينا، در مقايسه با کودکان عادي در شاخص هاي عاطفي، لحن گرم، صوت دلنشين، عشق به معلمي و مورد تبعيض قرار نگرفتن، تفاوت معناداري دارد.
نتيجه گيري: افراد نابينا در مقايسه با دو گروه ديگر نسبت به لحن گرم معلم و افراد نابينا و کم بينا در مقايسه با افراد عادي، نسبت به عشق به معلمي حساسيت دارند و آن را در امر خطير معلمي جزو ويژگي هاي ضروري معلم مي دانند. از اين رو گزينش مربيان کودکان نابينا و کم بينا لازم است به شاخص هاي لحن گرم، صوت دلنشين، عشق به معلمي و تبعيض نگذاشتن تاکيد شود.