مقاله مقايسه ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك در كاربري هاي مختلف سازندهاي گچساران و آغاجاري (بررسي موردي: حوزه آبخيز مرغا شهرستان ايذه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك در كاربري هاي مختلف سازندهاي گچساران و آغاجاري (بررسي موردي: حوزه آبخيز مرغا شهرستان ايذه)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كاربري اراضي
مقاله سازند گچساران
مقاله سازند آغاجاري
مقاله ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيديان حمزه
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ترنيان فرج اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهره گيري از سامانه هاي مختلف خاك ورزي پس از تغيير ناآگاهانه و غير علمي كاربري اراضي ديگر ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك را تحت تاثير قرار مي دهد. اين امر به ويژه در اراضي حاشيه اي و مناطق پر شيب كوهستاني بيشتر مشهود است. اين پژوهش با هدف بررسي ارزيابي تغيير كاربري اراضي بر برخي ويژگي هاي فيزيكو شيميايي خاك مانند درصد ماسه خيلي ريز، درصد رس، درصد شن، درصد سيلت، اسيديته، هدايت الكتريكي، رطوبت، ماده آلي، كربنات كلسيم در دو سازند گچساران و آغاجاري صورت گرفت. بدين منظور در سازند آغاجاري در ۷ نقطه و با سه بار تكرار و سازند گچساران در ۶ نقطه و با ۳ بار تكرار و در سه كاربري مرتع، منطقه مسكوني و اراضي كشاورزي نمونه برداري خاك انجام شد. نمونه برداري از عمق ۰-۲۰ سانتي متري خاك برداشت شد. پس از انجام آزمايش هاي مربوط، نتايج مورد بررسي قرار گرفت. بر پايه نتايج بدست آمده، كاربري مرتع در دو سازند گچساران و آغاجاري از لحاظ درصد رس، شن، EC، pH، رطوبت و كربنات كلسيم داراي اختلاف معني داري مي باشند و در ديگر موارد اختلافي ديده نشد. بين كاربري زراعي در دو سازند گچساران و آغاجاري از لحاظ درصد ماسه خيلي ريز، شن، درصد رس، رطوبت و كربنات كلسيم اختلاف معني داري مي باشند و در ديگر موارد اختلافي ديده نشد. در كاربري مسكوني در دو سازند گچساران و آغاجاري تنها از لحاظ درصد رس و EC، داراي اختلاف معني داري مي باشند و در ديگر موارد اختلافي ديده نشد. در هر سازند نيز كاربري ها نقش موثري در تغيير ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك داشتند.