مقاله مقايسه ويژگي هاي کنترل پاسچر در افراد مبتلا به کايفوسيس و گروه کنترل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۵۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه ويژگي هاي کنترل پاسچر در افراد مبتلا به کايفوسيس و گروه کنترل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم ثباتي بايودکس
مقاله سيستم شمارش تعداد خطاي بالانس
مقاله کنترل پاسچر
مقاله گوژپشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنبريان مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: زارع پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: يلفاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: تغييرات در پاسچر نرمال مي تواند بر روي کنترل پاسچر موثر باشد. عليرغم اينکه کايفوسيس يکي از ناهنجاريهاي شايع ستون فقرات است، بررسي عملکرد تعادلي افراد مبتلا به کايفوسيس کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراين هدف اين مطالعه بررسي ويژگيهاي کنترل پاسچر ديناميکي و استاتيکي افراد مبتلا به کايفوسيس و مقايسه آن با گروه همسان کنترل است.
روش کار: در اين مطالعه علي ـ مقايسه اي پس از وقوع نوزده نفر با روش غيرتصادفي با انحناي بيش از حدطبيعي فقرات پشتي (زاويه بيش از ۴۰ درجه) به عنوان گروه کيفوتيک و تعداد ۱۹ نفر که فاقد انحناي غيرطبيعي فقرات پشتي بودند به عنوان گروه کنترل، به شکلي انتخاب شدند که به لحاظ قد و وزن با گروه اول همسان باشند. زاويه کايفوسيس آزمودنيها با خط کش منعطف به عنوان يک روش اندازه گيري غيرتهاجمي و معتبر اندازه گيري گرديد. براي ارزيابي تعادل ديناميکي و استاتيکي، به ترتيب از سيستم ثباتي بايودکس و روش سيستم شمارش تعداد خطاي بالانس استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده هاي آماري مربوط به سيستم ثباتي بايودکس از روش آناليز واريانس با داده هاي مکرر و جهت تحليل داده مربوط به تعادل استاتيکي از تست t مستقل استفاده گرديد (P<0.05).
نتايج: در بررسي تعادل ديناميکي، ميانگين انحرافات پاسچرال در شاخصهاي ثباتي در گروه کايفوتيک در مقايسه با گروه کنترل، در زمان حذف اطلاعات بينايي (بستن چشمها)، بيشتر بود که نشانگر عملکرد تعادلي ضعيفتر است. با ناپايدار شدن سطح اتکا، عملکرد تعادلي گروه کيفوتيک در هر دو وضعيت چشم باز و چشم بسته به طور معني داري از گروه کنترل ضعيفتر بود. در بررسي عملکرد تعادلي استاتيکي، تفاوت معني داري در تعداد خطاي به دست آمده توسط گروههاي شرکت کننده در مطالعه زمانيکه بر روي دو پا به صورت کنار هم و قطاري ايستاده بودند مشاهده نگرديد. اما زمانيکه آزمودنيها بر روي يک پا قرار مي گرفتند، افراد مبتلا به کايفوسيس در مقايسه با گروه کنترل عملکرد تعادلي ضعيفتري بر روي هردو سطح سفت و نرم داشتند (ارزش P به ترتيب ۰٫۰۴۴ و ۰٫۰۰۰).
نتيجه نهايي: يافته هاي اين مطالعه نشان داد که تعادل استاتيکي، با تغيير در راستاي طبيعي قرارگيري ستون فقرات، دچار اختلال مي گردد ولي اين امر به وضوح و به طور جدي توانايي فرد با دفورميتي ستون فقرات ناحيه پشتي را در کنترل تعادل ديناميکي کاهش مي دهد.