مقاله مقايسه و ارزيابي اثر غير يکنواختي ريه و دنده ، دردوز رسيده به ريه در براکي تراپي پستان به وسيله سيستم طراحي درمان و کد MCNPX که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله فيزيك پزشكي ايران از صفحه ۲۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه و ارزيابي اثر غير يکنواختي ريه و دنده ، دردوز رسيده به ريه در براکي تراپي پستان به وسيله سيستم طراحي درمان و کد MCNPX
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله براکي تراپي
مقاله سازوکار طراحي درمان،MCNPX
مقاله آهنگ دوز بالا
مقاله ناهمگني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي يزدي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شمسايي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جابري رامين
جناب آقای / سرکار خانم: ستايشي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در اين تحقيق به بررسي چگونگي گستردگي پاسخ دوز دريافتي ريه براي سيستم طراحي تجاري آهنگ دوز بالا (HDR) در کاشت ايريديم ۱۹۲ در براکي تراپي پستان، از نقطه نظر ناهمگني بافت و حضور دنده ها در تحويل دوز به ريه مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روشها: از تصاوير برش نگاري پستان در تشکيل ساختار فانتوم معادل بيمار در سيستم طراحي درمان کلينيکي مورد استفاده قرار گرفته است. سيستم کاشت شامل ۱۳ کتتر پلاستيکي و ۳۸۲ موقعيت ساکن منبع با استفاده از کد MCNPX شبيه سازي شده است.
نتايج: مطابق با سيستم طراحي درمان تجاري به شکل درصد ايزودوز و دوز تجمعي – هيستوگرام حجمي در پستان، ريه و دنده مقايسه شده است. مقايسه نتايج مونت کارلو و محاسبات سيستم طراحي درمان نشان مي دهد در آيزودوز بالاتراز ۶۲ درصد پستان در نواحي نزديک کاشت و يا دور از سطح انحناي پستان و نواحي مرزي ريه تطايق خوبي با هم دارند. با اين وجود محاسبات سيستم طراحي درمان، تخمين دوز بالا در ريه براي کانتورهاي ايزودوز در عمق پايين و نقاط نزديک مرزهاي هوايي پستان و به طور نسبي در نقاط دور کاشت را نشان داده است.
بحث و نتيجه گيري: وقتي داده هاي واقعي مربوط به چگالي و مواد تشکيل دهنده را براي بافتهايي مانند ريه و دنده وارد مي کنيم، سيستم طراحي درمان مقدار دوزي که نشان مي دهد فراتر از تخمين دوز به وسيله کد مونت کارلو مي باشد. که اين تفاوت در خطوط همدوز مختلف ،درصد اختلاف متفاوت است.