مقاله مقايسه و ارزيابي توليد پروتئين هاي دفعي – ترشحي پروتواسکولکس اکينوکوکوس گرانولوزوس در محيط هاي کشت RPMI ،DMEM و PBS غني شده با گلوکز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۴۴ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه و ارزيابي توليد پروتئين هاي دفعي – ترشحي پروتواسکولکس اکينوکوکوس گرانولوزوس در محيط هاي کشت RPMI ،DMEM و PBS غني شده با گلوکز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکينوکوکوس گرانولوزوس
مقاله پروتواسکولکس
مقاله آنتي ژن هاي دفعي – ترشحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هانيلو علي
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: فضايلي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: نوريان عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تهيه آنتي ژن مناسب از موضوعات مهم در زمينه تشخيص سرولوژيک هيداتيدوز مي باشد. پژوهشگران با کشت کوتاه مدت پروتواسکولکس ها در چند محيط مختلف توانسته اند به آنتي ژن ها دفعي – ترشحي دسترسي پيدا کنند. با اين حال تاکنون مقايسه اي در خصوص ميزان توليد اين آنتي ژن ها در محيط هاي مختلف انجام نشده است. در اين پژوهش، ميزان توليد پروتئين هاي (آنتي ژن هاي) دفعي – ترشحي از طريق کشت کوتاه مدت پروتواسکولکس ها در محيط هايRPMI ،DMEM  و PBS غني شده با گلوکز مورد مطالعه قرار گرفتند.
روش بررسي: براي تهيه پروتئين هاي دفعي – ترشحي، پروتواسکولکس هاي اکينوکوکوس در محيط هاي RPMI، DMEM وPBS  غني شده با گلوکز به مدت ۷۲ ساعت کشت داده شدند. پس از تغليظ و سنجش پروتئين هاي توليد شده، به منظور شناسايي اجزاي مختلف آن ها، با روش SDS-PAGE الکتروفورز شدند. داده ها از طريق آزمون هاي آماري آناليز واريانس يک طرفه و توکي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين غلظت پروتئين هاي دفعي – ترشحي در زمان ۲۴ ساعته کشت در محيط  PBS (16.8 ميكروگرم در ميلي ليتر) نسبت به RPMI (7.4 ميكروگرم در ميلي ليتر) و DMEM (10.3 ميكروگرم در ميلي ليتر) به طور معني داري بيشتر بود (P<0.05)، در حالي که اين تفاوت بين غلظت پروتئين هاي دفعي – ترشحي در محيط  RPMIوDMEM  مشاهده نشد. پروتئين هاي دفعي – ترشحي به دست آمده از محيط  PBSبه ۱۲ باند اصلي و محيط هاي  RPMIو DMEM هر کدام به ۱۴ باند اصلي در محدوده وزن ملکولي ۱۶ تا ۶۷ کيلودالتون تفکيک شدند.
نتيجه گيري: براي تهيه پروتئين هاي دفعي- ترشحي پروتواسکولکس، محيط PBS غني شده با گلوکز نسبت به دو محيط ديگر مناسب تر است. حداکثر زمان مناسب براي توليد اين پروتئين ها، تا ۴۸ ساعت بعد از کشت اوليه پروتواسکولکس ها مي باشد.