مقاله مقايسه و بررسي خصوصيات مرفومتريکي و پلي مورفيسم ترانسفرين پروتئين و هموگلوبين (auratus Liza) ماهي کفال طلايي در سواحل جنوبي درياي خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۸۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه و بررسي خصوصيات مرفومتريکي و پلي مورفيسم ترانسفرين پروتئين و هموگلوبين (auratus Liza) ماهي کفال طلايي در سواحل جنوبي درياي خزر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي مورفيسم
مقاله مورفولوژي
مقاله ترانسفرين
مقاله ماهي کفال auratus Liza

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمداني علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: قره ويسي شهاب الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور بررسي شکل ظاهري، ثبت اطلاعات مرفومتريک، الکتروفورتيک و مطالعه ژنتيکي ماهي کفال اوراتوس در دو منطقه بابلسر و فريدون کنار در حوزه جنوبي درياي خزر از طريق پلي مورفيسم، ترانسفرين، هموگلوبين، پروتئين تام با آناليز الکتروفورز در سال ۱۳۸۸ صورت پذيرفت. نمونه برداري به صورت تصادفي از تعداد ۵۰ ماهي کفال از پره هاي صيادي مناطق بابلسر و فريدونکنار انجام شد. تنوع در ترانسفرين کفال ماهيان اين دو منطقه مشاهده گرديد و پلي مورفيسم ترانسفرين آن بصورت يک يا دو باند بوسيله تعداد آللهاي همبارز (Codominant) ظاهر شدند. اختلاف معني دار بين کفال ماهيان دو منطقه بابلسر و فريدونکنار مشاهده گرديد و فراواني آن در کفال ماهيان منطقه بابلسر بيشتر بوده است. بدين صورت که پس از تعيين ژنوتيپ هاي AA، AB، BB، AC، CC،BC همچنين تمام فاکتورهاي مريستيکي و مرفومتريکي در ماهيان منطقه بابلسر از فراواني بيشتري برخوردار بودند. در منطقه بابلسر ژنوتيپ غالب BB در مقايسه با نمونه هاي صيد شده از منطقه فريدونکنار از فراواني بيشتري برخوردار بوده اند. طبق مطالعات صورت پذيرفته، ضريب تغييرات واريانس براي فاکتورهاي شمارشي که تحت اثر عوامل ژنتيکي هستند از قبيل تعداد شعاعهاي باله ها و تعداد فلسهاي بالا، پايين و روي خط جانبي در ماهيان صيد شده در منطقه بابلسر در مقايسه با منطقه فريدونکنار از فراواني بيشتري برخوردار بودند و همچنين در مقايسه نسبت هاي فاکتورهاي مرفومتريکي از جمله طول سر، طول استاندارد و ارتفاع بدن در ماهيان صيد شده در منطقه بابلسر بيشتر از منطقه فريدونکنار بوده است.