مقاله مقايسه و تاثير سطوح مختلف چربي هاي گياهي و جانوري بر عملکرد رشد و برخي شاخص هاي بيوشيميايي فيل ماهي (Huso huso) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه و تاثير سطوح مختلف چربي هاي گياهي و جانوري بر عملکرد رشد و برخي شاخص هاي بيوشيميايي فيل ماهي (Huso huso)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوشيمي
مقاله جيره
مقاله رشد
مقاله روغن
مقاله فيل ماهي (Huso huso)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فکجور حجت
جناب آقای / سرکار خانم: ارشادلنگرودي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: طلوعي گيلاني محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بهبود تغذيه و رشد بچه فيل ماهي، جهت تعيين تاثير سطوح مختلف منابع چربي جيره غذايي، آزمايشي در قالب طرح آماري کاملا تصادفي در حوضچه هاي فايبرگلاس به حجم ۱۱۰۰ ليتر در شرايط يکسان پرورش طراحي و انجام شد. تعداد ۳۰۰ عدد بچه فيل ماهي زير يک سال (وزن متوسط ۱۰±۲۱۵ گرم) در ۱۵ تانک (۲۰ ماهي در هر تانک) توزيع شدند. ميزان دبي آب ورودي به تانک ها ۲±۲۰ ليتر در دقيقه، محدوده دمايي، ۰٫۴±۱۵ سانتي گراد و ميزان اکسيژن، ۱±۷٫۷ ميلي گرم در ليتر در طول آزمايش بود. ماهيان روزانه به ميزان ۲-۱ درصد وزن بدن بسته به اشتها در سه وعده به مدت شش هفته به صورت دستي مورد تغذيه قرار گرفتند. آب مخازن پرورشي از آب فيلتر شده رودخانه و به صورت غيرچرخشي تامين شد. پنج جيره غذايي شاملD1)  جيره بدون افزودن روغن(،D2  وD3  جيره با روغن سويا (به ترتيب با سطوح ۵٫۳۵ و ۱۷٫۴ درصد)D4  وD5  جيره با روغن ماهي (به ترتيب با سطوح ۵٫۳۵ و ۱۷٫۴ درصد) استفاده شد. در پايان آزمايش، بهبود روند رشد با افزايش سطوح چربي در جيره ها کاملا مشهود بود. افزايش چربي در جيره ها باعث بهبود شاخص هاي نرخ رشد ويژه (SGR)، افزايش وزن بدن (BWI) و ضريب تبديل غذايي (FCR) شد. کمترين مقدار کلسترول در ماهياني که از جيره D5 تغذيه شده بودند، مشاهده گرديد. همچنين اختلاف معني داري در خصوص غلظت تري اسيل گليسرول در تيمارهاي مختلف مشاهده نشد. به طورکلي با در نظر گرفتنSGR ، BWI و FCR تيمار D5 عملکرد مطلوب تري را نشان داد که علت اين امر مي تواند به خوش خوراکي بيشتر جيره حاوي مقادير بالاي روغن ماهي مرتبط باشد.