مقاله مقايسه يادگيري توالي حرکتي صريح و ضمني در سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۲۵۵ تا ۲۶۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه يادگيري توالي حرکتي صريح و ضمني در سالمندان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توالي حرکتي
مقاله يادگيري صريح
مقاله يادگيري ضمني
مقاله سالمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: عشايري حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يادگيري حرکتي در سالمندان براي توانبخشي و تمرين درماني آنان امري ضروري است. هدف اين پژوهش بررسي نقش اطلاعات قبل از انجام تکليف توالي حرکتي در سرعت و دقت اجراي تکليف و يادگيري آن در سالمندان بود.
روش بررسي: در اين پژوهش مداخله اي، يادگيري توالي حرکتي در دو گروه از سالمندان (هر گروه ۱۵ نفر) شامل يک گروه مطلع از اجزا توالي (يادگيري صريح) و يک گروه غير مطلع از ترتيب توالي (يادگيري ضمني) مورد مقايسه قرار گرفت. آزمون هاي آماري تحليل واريانس اندازه گيري هاي مکرر براي اندازه گيري هاي زمان واكنش و خطاي پاسخ، تي زوج شده براي مقايسه داده هاي منظم و نامنظم يک گروه و تي مستقل براي مقايسه داده هاي دو گروه يادگيري صريح و ضمني مورد استفاده قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد كه در هر دو گروه صريح و ضمني زمان واكنش و خطا در پاسخ با انجام تمرين کاهش مي يابد. مقايسه دو نوع يادگيري صريح و ضمني در سرعت (زمان واكنش) و دقت (خطاي پاسخ) نيز نشان داد که در گروه ضمني تعداد خطاها و زمان واكنش کمتر از گروه صريح بوده است.
نتيجه گيري: هر دو نوع شرايط يادگيري صريح و ضمني موجب يادگيري حرکتي در سالمندان مي گردد، ولي بهتر است در يادگيري حرکتي سالمندان از شرايط ضمني استفاده شود.