مقاله مقايسه يافته هاي اكوكارديوگرافيك در بيماران مبتلا به سيروز كبدي با و بدون آسيت با افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۴۸ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه يافته هاي اكوكارديوگرافيك در بيماران مبتلا به سيروز كبدي با و بدون آسيت با افراد سالم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيروز
مقاله آسيت
مقاله اكوكارديوگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاشي فرد مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: ساروي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: بحريني رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سيروز كبدي اغلب ارگانها و سيستم هاي بدن را گرفتار مي كند و اختلال در كاركرد قلبي گزارش شده در سيروز، پيشنهاد كننده كارديوميوپاتي تاخيري در اين بيماران مي باشد. لذا اين مطالعه با هدف بررسي عملكرد قلبي با استفاده از اكوكارديوگرافي در بيماران سيروتيك با گروه كنترل انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه مورد – شاهدي بر روي ۱۵ بيمار سيروتيك بدون آسيت، ۱۵ بيمار سيروتيك با آسيت متوسط تا شديد (بر اساس معيارهاي باليني، آزمايشگاهي، سونوگرافي و آندوسكوپي) و ۱۵ فرد سالم بعنوان گروه كنترل انجام شد. گروه شاهد از بين اطرافيان بيمار انتخاب گرديدند. تمامي افراد توسط اكوكارديوگرافي مورد ارزيابي از نظر كاركرد قلب قرار گرفتند. سن، جنس، فشار خون و يافته هاي اكوكارديوگرافيك براي تمامي افراد ثبت و مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: ضربان قلب در گروه بدون آسيت ۹۶٫۶±۸٫۳۹، با آسيت ۸۹٫۷۳±۵٫۱۱ و در گروه كنترل ۷۶±۶٫۸۷ بود. اندازه دهليز چپ ۴۰٫۲±۲٫۵۷ در بدون آسيت، ۳۵٫۲±۲٫۹۳ در گروه با آسيت و۳۱٫۲۷±۰٫۸۸  در گروه كنترل بود. اندازه دهليز راست ۴۲٫۸±۲٫۷۶ در بدون آسيت، ۴۲±۱٫۵۱ در با آسيت و ۳۱٫۴±۰٫۹۱ در گروه كنترل بود. اندازه انتهاي سيستولي ۴۶٫۷۳±۳٫۹۷ در بدون آسيت، ۴۳٫۴±۱٫۸ در با آسيت و ۴۱±۱ در گروه كنترل) و دياستولي بطن چپ ۳۰٫۷۳±۱٫۹۴) در بدون آسيت، ۳۱٫۲±۱٫۷۴ در با آسيت و ۲۷٫۲۷±۰٫۷ در گروه كنترل بود. نسبت۰٫۵۵±۰٫۱۵) E/A  در بدون آسيت، ۰٫۶۷±۰٫۱ در با آسيت و در گروه كنترل ۱٫۲۸±۰٫۲ بود كه در بيماران سيروتيك با و بدون آسيت بطور معني داري بيشتر از گروه كنترل بود (p<0.05).
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه سيروز سبب افزايش اندازه حفرات قلبي و اختلال عملكرد دياستولي در بيماران سيروتيك مي شود.