مقاله مقايسه پارامترهاي جدول زيستي سه جمعيت مختلف زنبور پارازيتوئيد (Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae روي (Ephestia kuehniella (Lep.:Pyralidae در شرايط آزمايشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در آفات و بيماريهاي گياهي از صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه پارامترهاي جدول زيستي سه جمعيت مختلف زنبور پارازيتوئيد (Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae روي (Ephestia kuehniella (Lep.:Pyralidae در شرايط آزمايشگاه
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Habrobracon hebetor
مقاله جدول زندگي
مقاله پارامترهاي رشد جمعيت
مقاله پارامترهاي توليد مثل
مقاله استان لرستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي بسطامي فريد
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي پور يعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پارامترهاي زيستي زنبور پارازيتوئيد (Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae، جمع آوري شده از سه منطقه چگني، گريت و الشتر استان لرستان در شرايط آزمايشگاهي روي لاروهاي سن ۵ پروانه بيد آردEphestia kuehniella  در دماي ۲۸ درجه سلسيوس، رطوبت نسبي ۵ ± ۶۰ درصد و دوره نوري ۱۶ ساعت روشنايي و ۸ ساعت تاريکي تخمين زده شدند. براي زنبورهاي جمع آوري شده از مناطق فوق به ترتيب طول دوره رشدي مراحل نابالغ ۸٫۸۷، ۹٫۱۷ و ۸٫۳۸ روز و اميد به زندگي در اولين روز آزمايش ۲۴٫۱۲، ۲۹٫۸۵ و ۳۵٫۱۵ روز تعيين شد. در محاسبه پارامترهاي توليد مثل و رشد جمعيت از روش جک نايف استفاده شد. با استفاده از اين روش در جمعيت هاي چگني، گريت و الشتر تعداد تخم گذاشته شده توسط هر فرد ماده در هر روز به ترتيب ۱۵٫۵، ۱۰٫۶ و ۱۵٫۱۶ تخم، نرخ ذاتي افزايش جمعيت (rm) 0.34، ۰٫۳۵، و ۰٫۳۸ ماده/ماده/روز، نرخ متناهي افزايش جمعيت (l) 1.4، ۱٫۴۲، ۱٫۴۷ ماده/ماده/روز، نرخ خالص توليد مثل (R0) 180.95، ۲۳۱٫۸۸ و ۳۴۲٫۲۸ ماده/ماده، نرخ ناخالص توليد مثل (GRR) 334، ۳۴۳ و ۴۷۷ ماده/ماده و متوسط مدت زمان يک نسل (T) نيز ۱۵٫۳، ۱۶٫۲ و ۱۵٫۴ روز به دست آمد. نتايج حاصل از بررسي هاي انجام يافته نشان داد که زنبورهاي جمع آوري شده از منطقه الشتر در مقايسه با دو جمعيت چگني و گريت از نظر پارامترهاي جدول زيستي مطلوب تر هستند.