مقاله مقايسه پارامترهاي رشد جمعيت کشفدوزک (Coccinella septempunctata (Col.: Coccinellidae و شته جاليز، (Aphis gossypii (Hem.: Aphididae، در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در نامه انجمن حشره شناسي ايران از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه پارامترهاي رشد جمعيت کشفدوزک (Coccinella septempunctata (Col.: Coccinellidae و شته جاليز، (Aphis gossypii (Hem.: Aphididae، در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جدول زندگي ويژه باروري
مقاله نرخ ذاتي افزايش جمعيت (rm)
مقاله نرخ خالص توليد مثل (R0)
مقاله Coccinella septempunctata؛ Aphis gossypii
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملاشاهي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: صحراگرد احد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حشرات کامل کفشدوزک هفت نقطه اي، Coccinella septempunctata L.، و شته جاليز، Aphis gossypii Glover، از مزارع خيار اطراف رشت جمع آوري شدند و در اتاقک رشد در دماي ۲۶±۲oC و دوره نوري ۱۶:۸ ساعت (تاريکي: روشنايي) و رطوبت نسبي %۶۵±۵ پرورش داده شدند. ده جفت کفشدوزک در حال جفت گيري که ۴۸ ساعت از ظهورشان گذشته بود، به طور جداگانه به ظروف پلاستيکي شفاف به ابعاد ۸×۱۰×۱۲ سانتي متر که درپوش آنها داراي توري ارگانزا بود، انتقال داده شدند. با استفاده از نتايج باروري روزانه، جدول زندگي ويژه باروري تشکيل شد. نرخ ذاتي افزايش جمعيت (rm) و نرخ خالص توليد مثل (R0) به ترتيب ۰٫۱۵۹ و ۳۷۳٫۹۱۶ بود. ميانگين طول دوره نسل (T) کفشدوزک هفت نقطه اي، ۳۷٫۲۵ روز و مدت زمان لازم براي دو برابر شدن جمعيت (DT)، ۴٫۳۵ روز بود. جمعيت اين کفشدوزک در مدت يک هفته (rm)، ۳٫۴۵ برابر شد. براي تعيين rm و R0 شته جاليز، که به ترتيب ۰٫۴۷۱ و ۴۹٫۲۵۶ بود، تعداد ۲۰ شته ماده بکرزا روي برگ خيار در يک قفس برگي به ابعاد ۱۰×۶۰ ميلي متر پرورش داده شدند. ميانگين طول مدت هر نسل شته، ۸٫۲۷ روز و مدت زمان لازم براي دو برابر شدن جمعيت، ۱٫۴۷ روز محاسبه شد. جمعيت شته در مدت يک هفته ۲۷٫۰۳ برابر افزايش يافت. ميانگين طول عمر حشرات کامل ۱۳٫۸±۱٫۰۹ روز، ميانگين تعداد نتاج توليد شده در هر ماده ۴۹٫۰۵±۲٫۳۲ و ميانگين تعداد نتاج ماده در هر ماده در هر روز (mx)، ۳٫۲۲±۰٫۵۹ بود.