مقاله مقايسه پاسخ شاخص هاي عملکرد ريوي به فعاليت هوازي و بي هوازي در هواي آلوده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۹۱ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه پاسخ شاخص هاي عملکرد ريوي به فعاليت هوازي و بي هوازي در هواي آلوده
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعاليت هوازي
مقاله هواي آلوده
مقاله فعاليت بي هوازي
مقاله عملکرد ريوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شوندي نادر
جناب آقای / سرکار خانم: صارمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: معيني لطيف
جناب آقای / سرکار خانم: پرستش محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرپور رحمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف تحقيق حاضر تعيين پاسخ شاخص هاي عملکرد ريوي به فعاليت هوازي و بي هوازي در هواي آلوده بود.
مواد و روش ها: در اين تحقيق نيمه تجربي ۲۰ مرد سالم به صورت تصادفي به دو گروه مساوي فعاليت و کنترل تقسيم شدند. در گروه فعاليت ابتدا يک جلسه فعاليت هوازي و پس از سه هفته استراحت، يک جلسه فعاليت بي هوازي در هواي آلوده روي دوچرخه کارسنج انجام شد. گروه کنترل همين جلسات فعاليتي را در شرايط هواي سالم انجام دادند. آزمون عملکرد ريوي قبل، بلافاصله (پس آزمون اول) و ۲۴ ساعت بعد (پس آزمون دوم) از اجراي هر فعاليت به عمل آمد.
يافته ها: فعاليت هوازي در هواي آلوده باعث کاهش معني دار شاخص هاي ظرفيت حياتي اجباري (FVC)، حجم بازدم فعال در ثانيه اول (FEV1) و جريان بازدمي حداکثر بين ۲۵ تا ۷۵ درصد ظرفيت حياتي (۲۵ FEF تا ۷۵ درصد) در پس آزمون اول و دوم گرديد. متعاقب فعاليت بي هوازي در هواي آلوده FVC و ۲۵ FEF تا ۷۵ درصد در پس آزمون اول و دوم و FEV1 در پس آزمون اول کاهش معني داري يافت. متعاقب فعاليت هوازي شاخص هاي FEV1 و۲۵ FEF  تا ۷۵ درصد در پس آزمون اول و دوم و  FEV1/FVCدر پس آزمون دوم بيشتر دچار افت شدند.
نتيجه گيري: در حالي که انجام فعاليت بدني هوازي در هواي آلوده باعث کاهش شاخص هاي عملکرد ريوي از جمله FVC، FEV1 و ۲۵ FEF تا ۷۵ درصد در پس آزمون اول و دوم مي شود، اما به نظر مي رسد فعاليت بي هوازي در هواي آلوده باعث کاهش کمتري در شاخص هاي ۲۵ FEF تا ۷۵ درصد و FEV1 در پس آزمون اول و دوم و  FEV1/FVCدر پس آزمون دوم مي گردد.