مقاله مقايسه پاسخ لرزه اي غير همبسته يك جهته و همبسته دو جهته در جداگرهاي لاستيكي – سربي پل هاي جداسازي شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه ۳۲۵ تا ۳۴۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه پاسخ لرزه اي غير همبسته يك جهته و همبسته دو جهته در جداگرهاي لاستيكي – سربي پل هاي جداسازي شده
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جداگرهاي لرزه اي لاستيكي – سربي
مقاله تكيه گاه الاستومري
مقاله تحليل تاريخچه زماني ديناميكي غيرخطي
مقاله جداسازي لرزه اي
مقاله تحريك يك جهته و دو جهته زلزله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زهرايي سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي آراني كاميار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پل هاي بزرگراهي، مهم ترين عضو شريان حياتي شبكه حمل و نقل كشور در هنگام بروز بلاياي طبيعي همچون زلزله اند. در ميان راه حل هاي گوناگون بهسازي لرزه اي پل ها، جداسازي لرزه اي را مي توان گزينه اي مناسب جهت بهسازي لرزه اي پل هاي موجود بزرگراهي كشور دانست. تعويض تكيه گاههاي الاستومري موجود با جداگرهاي لرزه اي لاستيكي – سربي راه حلي كارآمد براي بي نياز كردن زير سازه پل از تقويت هاي پرهزينه سازه اي است. از آنجا كه استفاده از جداگرهاي لرزه اي سبب افزايش تغيير مكان عرشه مي شود، برآورد هرچه دقيق تر مقدار تغييرمكان عرشه براي برآورد فضاي آزاد مورد نياز در انتهاي شاه تيرهاي پل ضروري است. در اين مقاله؛ با هدف برآورد واقعي تر اين تغييرمكان ها، از يك قانون پلاستيسيته همبسته براي رفتار غيرخطي جداگر لرزه اي، استفاده شده است و تحريك زلزله در هر دو جهت طولي و عرضي به طور همزمان به پايه پل اعمال گرديده و نتايج حاصل از اين تحليل با حالت مرسوم تحريك يك جهته پايه و رفتار پلاستيسيته غيرهمبسته جداگر لرزه اي مورد مقايسه قرار گرفته است. مقايسه نتايج، حاكي از برآورد غير واقع بينانه تغييرمكان هاي حداكثر و حداقل جداگر در حالت يك جهته غير همبسته نسبت به حالت دو جهته همبسته است.