مقاله مقايسه پاپ اسمير مرسوم و اسمير پاپانيکولائو لايه نازک بر پايه مايع تهيه شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه پاپ اسمير مرسوم و اسمير پاپانيکولائو لايه نازک بر پايه مايع تهيه شده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاپ اسمير
مقاله اسمير لايه نازک
مقاله اسمير دهانه رحم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زعفري ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنش فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: توفيقي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي عليه
جناب آقای / سرکار خانم: كيالاشكي آتوسا
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمدي آذر
جناب آقای / سرکار خانم: حاجيان كريم اله
جناب آقای / سرکار خانم: شربتداران مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: باتوجه به اهميت سرطان دهانه رحم درخانم ها و تشخيص زودرس آن و همچنين موارد بالاي منفي کاذب پاپ اسمير معمولي درغربالگري اين بيماري، در ساليان اخير مطالعات فراواني جهت يافتن تست مناسبتر انجام شده است. تست هاي سيتولوژي بر پايه مايع ازجمله روش لايه نازک برپايع مايع بيشترين پتانسيل را درکاهش موارد منفي و بهبود کيفيت نمونه داشته اند. هدف از مطالعه حاضر، مقايسه اسمير پاپانيکولائو لايه نازک بر پايه مايع با پاپ اسمير معمولي از نظر کفايت نمونه بود.
مواد و روش ها: در اين بررسي آينده نگر، نتايج ۱۲۰ اسميرلايه نازک با نتايج ۱۲۰ اسمير پاپ معمول از نظر کفايت نمونه مقايسه شدند. اسمير پاپ معمولي با اسپاچولا و پنبه سواپ تهيه شد. براي نمونهگيري با روش نازک از برس سرويکال استفاده شد و نمونه با دستگاه سايتوتک تهيه گرديد. اسميرها بر طبق سيستم بتسدا تفسير شدند.
يافته ها: تعداد موارد رضايت بخش اما محدود با روش لايه نازک و با روش پاپ اسمير معمولي بترتيب ۱۱٫۹ درصد و ۳۹٫۲ درصد بود. تعداد موارد غير رضايت بخش با روش لايه نازک ۴٫۲ درصد در مقايسه با اسمير معمول ۹٫۲ درصد بود. کاهش موارد غير رضايت بخش و رضايت بخش اما محدود با روش لايه نازک و متعاقب آن افزايش اسميرهاي رضايت بخش، از لحاظ آماري معني دار بوده است (P<0.05) کاهش موارد غير رضايت بخش در روش لايه نازک (P>0.05) معني دار نبوده ولي کاهش موارد رضايت بخش اما محدود (P<0.05) و افزايش اسميرهاي رضايت بخش (P<0.05) بر اساس آزمونهاي آماري معني دار بود.
استنتاج: نتايج نشان ميدهد که روش لايه نازک بر پايه مايع ممکن است کيفيت نمونه را بهبود بخشيده و منجر به کاهش موارد غير رضايت بخش و رضايت بخش اما محدود شد.