مقاله مقايسه پتانسيل سنگ هاي منشا كژدمي و پابده در ميدان نفتي مارون با استفاده از نمودار استاندارد ژئوشيميايي کل کربن آلي به هيدروکربن هاي پيروليزي (S2 vs. TOC) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه پتانسيل سنگ هاي منشا كژدمي و پابده در ميدان نفتي مارون با استفاده از نمودار استاندارد ژئوشيميايي کل کربن آلي به هيدروکربن هاي پيروليزي (S2 vs. TOC)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پابده
مقاله راك ايول
مقاله ژئوشيمي آلي
مقاله سنگ منشا
مقاله كژدمي
مقاله ميدان مارون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فجرك محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: قلاوند هرمز
جناب آقای / سرکار خانم: تژه فريد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درايـن مطـالعه سازنـده اي كـژدمي و پابده در ميدان نفتي مارون مورد بررسي قرار گرفته اند. روش نمودار کل کربن آلي به هيدروکربن هاي پيروليزي يكي از مناسب ترين روش هاي مورد استفاده در تفسير داده هاي حاصل از پيروليز مي باشد. با استفاده از اين روش خصوصيات ژئوشيميايي سازندهاي مذكور مورد بررسي قرار گرفته و پس از آن با يكديگر مقايسه شده اند. كروژن سازند كژدمي از نوع II و سازند پابده تلفيقي از كروژن II-III تعيين گرديد. اين دياگرام نشان مي دهد كه سازند كژدمي در مقايسه با سازند پابده داراي پتانسيل هيدروكربن زايي بيشتري است. ميزان كربن آلي مرده سازند كژدمي ۰٫۹۳ درصد وزني و پابده ۰٫۵ درصد وزني به دست آمد. تعيين ميزان جذب هيدروكربن توسط ماتريكس سنگ با استفاده از اين روش نشان داد كه ميزان جذب در نمونه هاي حاصل از سازند كژدمي بيشتر از سازند پابده مي باشد. اين امر مبين آن است كه ماتريكس سنگ ها در سازند كژدمي در مقايسه با سازند پابده داراي كاني هاي رسي بيشتري است و سازند كژدمي نسبت به سازند پابده در ميدان مارون از كيفيت مناسب تري براي سنگ منشا برخوردار است.