مقاله مقايسه پتانسيل هاي عضلاني برانگيخته دهليزي در افراد مبتلا به اسكلروز متعدد و بهنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه پتانسيل هاي عضلاني برانگيخته دهليزي در افراد مبتلا به اسكلروز متعدد و بهنجار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتانسيل هاي عضلاني برانگيخته دهليزي
مقاله اسكلروز متعدد
مقاله رفلكس وستيبولوكوليك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توفان ريحانه
جناب آقای / سرکار خانم: جلايي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: نفيسي شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني زاده عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كيهاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آزمون پتانسيل هاي عضلاني برانگيخته دهليزي ابزاري جديد براي بررسي عملکرد دهليزي است. کاربرد باليني اين پتانسيل ها در بسياري از بيماري ها بررسي شده است، اما نقش آنها در بيماري هاي ساقه مغز و فرآيند ميلين زداي دستگاه عصبي مرکزي همچنان نامشخص است. هدف پژوهش حاضر مقايسه اين پتانسيل ها در بيماران اسکلروز متعدد و افراد هنجار بود.
روش بررسي: مطالعه مقطعي حاضر روي ۲۱ بيمار مبتلا به اسکلروز متعدد، ۱۵ زن و ۶ مرد، و ۲۰ فرد هنجار شامل ۱۴ زن و ۶ مرد، در محدوده سني ۵۰-۱۷ سال انجام شد. پتانسيل هاي عضلاني برانگيخته دهليزي با استفاده از محرک تن برست ۵۰۰ هرتز ثبت شد. شاخص هاي مورد بررسي شامل زمان نهفتگي قله هاي p13 وn23  و دامنه قله به قله p13-n23 بود.
يافته ها: بين دو گروه از نظر ميانگين زمان نهفتگي p13 و دامنه قله به قله p13-n23 در هر دو گوش تفاوت معني داري مشاهده گرديد (p<0.05). در دو بيمار اسکلروز متعدد پتانسيل هاي عضلاني برانگيخته دهليزي تنها در يکي از گوش ها قابل ثبت بود. زمان نهفتگي قله p13 در ۹ بيمار (۱۴ گوش) افزايش نشان داد. به طور کلي نتايج آزمون پتانسيل هاي عضلاني برانگيخته دهليزي در ۶/۴۷ درصد بيماران ناهنجار بود.
نتيجه گيري: آزمون پتانسيل هاي عضلاني برانگيخته دهليزي احتمالا مي تواند ابزاري جديد براي ارزيابي اختلالات عملکردي ساقه مغز در بيماري اسکلروز متعدد باشد. نتايج ناهنجار اين آزمون در اين بيماران ممکن است با نقص هدايت پيام هاي عصبي در مسير رفلکس وستيبولوکوليک در ارتباط باشد.