مقاله مقايسه پذيرش محلول الکلي و صابون جهت بهداشت دست در پرستاران شاغل در مراکز درماني گناباد سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۶۴ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه پذيرش محلول الکلي و صابون جهت بهداشت دست در پرستاران شاغل در مراکز درماني گناباد سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پذيرش بهداشت دست
مقاله صابون
مقاله محلول الکلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بلوچي بيدختي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: قرچه معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: بحري نرجس
جناب آقای / سرکار خانم: بصيري مقدم كوكب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با وجود اهميت دست شستن در پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني تحقيقات نشان مي دهند که پذيرش پرسنل بهداشتي براي شستشوي دست، پايين بوده است. منظور از پذيرش، بهداشت دست کافي به ازاي فرصت هاي ايجاد شده مي باشد. تحقيقات خارجي نشان داده اند که مالش دست ها با محلول الکلي پذيرش بهداشت دست را افزايش داده است و با توجه به تفاوت هاي اعتقادي و فرهنگي پرستاران، مطالعه حاضر جهت مقايسه ميزان پذيرش محلول الکلي و صابون جهت بهداشت دست در پرستاران انجام گرديد.
روش تحقيق: اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربي بود که بر روي ۹۷ نفر از پرسنل پرستاري بيمارستان هاي گناباد انجام گرفت. واحدها به طور تصادفي در دو گروه مداخله (محلول الکلي) و شاهد (صابون معمولي) قرار گرفتند و از نظر فاکتورهاي تاثير گذار در دو گروه همگن شدند. مدت ۱۵ روز با استفاده از ابزار مشاهده اي، رفتار بهداشت دست واحدها مورد مشاهده قرار گرفت. تحليل آماري با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرديد.
يافته ها: يافته هاي اين پژوهش نشان دادند که ميزان پذيرش در گروه هاي آزمون و شاهد به ترتيب ۶۲ درصد و ۵۹ درصد بود و اگر چه ميزان پذيرش در گروه محلول الکلي بيشتر از صابون معمولي بود ولي آزمون تي مستقل، تفاوت معني داري را بين دو گروه نشان نداد (p=0.625).
نتيجه گيري: اگرچه که مالش دست ها با محلول الکلي، نياز به هزينه کمتر، صرف زمان کمتر و استفاده راحت تر دارد، شايد علت پذيرش کم آن اعتقادات مذهبي در مورد مصرف الکل و احساس عدم تميزي دست ها در صورت نشستن آن ها مي باشد. دادن آموزش در مورد اهميت بهداشت دست، مزاياي استفاده از محلول الکلي و تشويق رعايت کنندگان بهداشت دست در ارتقاي بهداشت دست موثر خواهد بود.