مقاله مقايسه پرتودرماني سرطان پستان حفظ شده در دو روش طراحي درمان دو بعدي و سه بعدي از لحاظ يکنواختي هم دوز و دوز رسيده به ريه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله فيزيك پزشكي ايران از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه پرتودرماني سرطان پستان حفظ شده در دو روش طراحي درمان دو بعدي و سه بعدي از لحاظ يکنواختي هم دوز و دوز رسيده به ريه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتو درماني حفظ کننده پستان
مقاله طراحي درمان دو بعدي و سه بعدي
مقاله باريکه مماسي
مقاله کبالت ۶۰

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحت پور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: آقاميري سيدمحمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: انبيايي رباب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از متداولترين روشهايي که در مراکز پرتودرماني انجام مي شود، پرتودرماني سرطان پستان حفظ شده است. معمولا تابش باريکه هاي مماسي موازي- متضاد به کل پستان، مهمترين روش درماني است که در اين راستا بکار مي رود. اين روش در دو روش، طراحي درمان دوبعدي و طراحي درمان سه بعدي انجام مي گيرد. هدف از اين مطالعه، مقايسه طراحي درمان دوبعدي با طراحي درمان سه بعدي در پرتودرماني باريکه مماسي سرطان پستان حفظ شده مي باشد. اين مقايسه از لحاظ يکنواختي توزيع هم دوز (در حجم پستان) و دوز رسيده به ريه صورت گرفته است.
مواد و روشها: در اين مطالعه ۲۰ بيمار زن داراي سرطان پستان حفظ شده شرکت داشتند. تصاوير سي تي پستان براي هر بيمار تهيه گرديد. در سيستم طراحي درمان دوبعديAlfard روي تک برش مرکزي سي تي پستان، براي هر فرد يک پلان دوبعدي انجام شد. سپس اطلاعاتي که توسط آنها پلان دوبعدي Alfard انجام شده بود در سيستم طراحي درمان سه بعدي Eclipse پياده شده، پلان انجام شد و نتايج آن به عنوان پلان دوبعدي در نظر گرفته شد. در مرحله بعد، طراحي درمان سه بعدي توسط سيستم Eclipse صورت گرفت. در همه مراحل باريکه کبالت ۶۰ استفاده شد.
نتايج: نتايج اين دو طراحي درمان مقايسه شدند. در طراحي درمان سه بعدي در مقايسه با طراحي درمان دو بعدي، يکنواختي توزيع هم دوز به طور چشمگيري بهبود يافت (p<0.2) در طراحي درمان سه بعدي حجمي از ريه که دوز بالاي۳۰ گري را دريافت کرده بود، در مقايسه با طراحي درمان دوبعدي افزايش يافت (p<0.01).
بحث و نتيجه گيري: بيماراني که از طراحي درمان سه بعدي بهره مي گيرند بدليل حصول يکنواختي بيشتر در توزيع دوز در حجم هدف، در معرض خطرپذيري کمتري از عود بيماري و عوارض پوستي قرار گرفته، نتايج درماني بهتري حاصل مي کنند.