مقاله مقايسه پردازش انتخابي اطلاعات مربوط به تهديد در بيماران مبتلا به اختلال اضطراب منتشر و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه پردازش انتخابي اطلاعات مربوط به تهديد در بيماران مبتلا به اختلال اضطراب منتشر و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پردازش انتخابي اطلاعات
مقاله سوگيري توجه
مقاله اختلال اضطراب منتشر
مقاله اختلال استرس پس از سانحه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توزنده جاني حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش از نوع پژوهش هاي علي – مقايسه اي است كه با هدف مقايسه پردازش انتخابي اطلاعات و نقش توجه آگاهانه در اين فرايند در اختلال هاي اضطرابي صورت گرفته است. بدين منظور سه گروه ۱۵ نفري از آزمودني ها شامل گروه افراد بهنجار (به صورت تصادفي نظام مند از بين همراهان بيماران انتخاب شدند)، گروه بيماران مبتلا به اختلال اضطراب منتشر (GAD) و گروه بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) از بين بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني روان شناسي و مطب هاي خصوصي روانپزشكي در شهر نيشابور به صورت تصادفي انتخاب شدند و سپس در يك موقعيت آزمايشي با آزمون استروپ و آزمون بازشناسي مورد آزمايش قرار گرفتند. نتايج پژوهش نشان داد كه سوگيري توجه بيماران مبتلا به اختلال اضطراب منتشر در مقايسه با دو گروه ديگر، به سمت نشانه هاي تهديد بدني و اجتماعي است.(P<0.01)  در حالي كه سوگيري توجه بيماران مبتلا به اختلال PTSD فقط به سمت نشانه هاي تهديد مربوط به PTSD است و اين محرك ها را به طور انتخابي پردازش مي كنند.(P<0.01)  یكي ديگر از يافته هاي پژوهش اين بود كه علي رغم پردازش بيشتر نشانه هاي تهديد بدني و اجتماعي در گروه مبتلا به GAD و نيز نشانه هاي تهديد مربوط به PTSD در گروه مبتلا به PTSD، از نظر يادآوري اين نشانه ها بعد از آزمايش بين سه گروه تفاوت معناداري وجود نداشت (P>0.05).