مقاله مقايسه پردازش حسي و معنايي اطلاعات در بيماران مبتلا به اسکيزوفرني، افسردگي اساسي و افراد بهنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روان شناسي باليني از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه پردازش حسي و معنايي اطلاعات در بيماران مبتلا به اسکيزوفرني، افسردگي اساسي و افراد بهنجار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پردازش حسي
مقاله پردازش معنايي
مقاله اسکيزوفرني
مقاله افسردگي اساسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قمري گيوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: بشرپور سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقايسه پردازش حسي و معنايي اطلاعات در ۳ گروه بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا، افسردگي اساسي و گروه افراد بهنجار انجام گرفت.
روش: روش پژوهش حاضر، علي مقايسه اي بود. جامعه آماري اين پژوهش را کليه افراد مبتلا به اختلال اسکيزوفرني و اختلال افسردگي بستري در بيمارستان هاي شهرستان اردبيل تشکيل داد.  تعداد ۳۰ نفر مبتلا به اختلال اسکيزوفرني و تعداد ۳۰ نفر مبتلا به اختلال افسردگي به روش نمونه گيري تصادفي ساده به عنوان گروه هاي مورد مطالعه و تعداد ۳۰ نفر نيز به همين روش از بين جامعه افراد بهنجار به عنوان گروه مقايسه انتخاب شدند. در نهايت ۴ نفر از گروه اسکيزوفرني و ۲ نفر از گروه افسرده از شرکت در مطالعه خودداري کردند يعني در کل ۵۴ نفر در اين پژوهش شرکت کردند. پس از تشخيص روان پزشک، هر سه گروه با استفاده از پرسشامه هاي نيمرخ حسي بزرگسال و آزمون افتراق معنايي آزگود ارزيابي شدند و براي تحليل داده ها از آزمون تجزيه و تحليل واريانس يک طرفه و آزمون تعقيبي شفه استفاده شد.
يافته ها: نتايج حاصل نشان داد که در مولفه هاي ثبت پايين و حساسيت حسي و اجتناب از احساس، بين سه گروه تفاوت وجود معني وجود دارد ولي در مولفه جستجوي احساس تفاوت آماري معني داري بين سه گروه وجود نداشت. در ارتباط با پردازش معنايي نيز، در مولفه هاي ارزيابي، توانايي و فعاليت در سطح بين سه گروه تفاوت وجود داشت ولي در مولفه خطر تفاوت آماري معني داري بين سه گروه وجود نداشت.
نتيجه گيري: در مقايسه با گروه سالم افراد مبتلا به اسکيزوفرني و افسردگي اساسي اطلاعات حسي را کمتر ثبت نموده و حساسيت بيشتري به آنها نشان داده و سعي مي کنند از اطلاعات حسي اجتناب کنند. همچنين اين افراد اطلاعات را به طور منفي ارزيابي نموده و آنها را با قدرت و فعاليت بيشتري پردازش مي کنند.