مقاله مقايسه پروتئين ادرار ۸ ساعته و ۲۴ ساعته براي تشخيص پره اکلامپسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۱۹ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه پروتئين ادرار ۸ ساعته و ۲۴ ساعته براي تشخيص پره اکلامپسي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پره اکلامپسي
مقاله پروتئينوري
مقاله استاندارد طلايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدجعفري راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: نجفيان مهين
جناب آقای / سرکار خانم: سواددار فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: چراغيان بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه
پره اکلامپسي يک اختلال شايع و اختصاصي بارداري است که مرگ و مير مادري و جنيني قابل ملاحظه اي را موجب مي شود، پره اکلامپسي فشار خون با پروتئينوري بعد از هفته ۲۰ است. ادرار ۲۴ ساعته استاندارد طلایي تشخيص است. هدف تعيين ارتباط پروتئين ادرار ۸ و۲۴ ساعته است.
روش کار
اين مطالعه توصيفي تحليلي مقطعي بر ۷۶ خانم با زمان حاملگي بيش از ۲۰ هفته و فشار سيستوليک ۱۴۰ و دياستوليک ۹۰ ميلي متر يا بيشتر با پروتئين ادرار مثبت يا بيشتر در سال ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ در بيمارستان امام خميني و رازي اهواز انجام شد. دو نمونه ادرار ۸ ساعته و يا ۲۴ ساعته در طي ۲۴ ساعت تهيه و در آزمايشگاه از نظر حجم، ميزان پروتئين و کراتنين آزمايش شد. سپس همبستگي بين دو آزمون با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن مورد ارزيابي و داده ها با نرم افزار SPSS و WinPepi مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج
۷۶ بيمار به سه گروه بدون پروتئينوري (منفي) ۱۸، خفيف ۵۳ و شديد ۵ نفرتقسيم شدند. بين دو نمونه ادرار ۸ و ۲۴ ساعته از نظر پروتئين همبستگي مستقيم و بسيار بالايي در پره اکلامپسي خفيف (P<0.001)،(r=0.87)  و شديد (P<0.001)، (r=0.9) و در مواردبدون پروتئينوري همبستگي متوسط و مستقيم (r=0.59، P=0.001) ديده شد.
نتيجه گيري
پروتئين ادرار ۸ ساعته ارتباط مستقيم و بسيار بالایي با ۲۴ ساعته دارد. لذا مي توان ادرار ۸ ساعته را جايگزين ۲۴ ساعته کرد.