مقاله مقايسه پروتئين نمونه ادرار ۲ ساعته با نمونه ادرار ۲۴ ساعته در بيماران مشکوک به پره اکلامپسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۲۲ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه پروتئين نمونه ادرار ۲ ساعته با نمونه ادرار ۲۴ ساعته در بيماران مشکوک به پره اکلامپسي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پره اکلامپسي
مقاله پروتئين ادرار ۲ ساعته
مقاله پروتئين ادرار ۲۴ ساعته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاج سيدجوادي عزت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: آصف زاده سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: لاهوتي اشكوري آمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: استاندارد طلايي تشخيص اختلال هاي پرفشاري خون در حاملگي (پره اکلامپسي) جمع آوري ادرار ۲۴ ساعته است.
هدف: مطالعه به منظور مقايسه رابطه پروتئين در نمونه ادرار ۲ ساعته با نمونه ادرار ۲۴ ساعته در بيماران مشکوک به پره اکلامپسي انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه ارزيابي آزمون هاي تشخيصي يک گروهي بر روي ۶۰ بيمار مشکوک به پره اکلامپسي بستري در مرکز آموزشي – درماني بيمارستان کوثر قزوين طي پاييز و زمستان ۱۳۸۷ انجام شد. تمام بيماران سن حاملگي حداقل ۲۰ هفته، فشار خون حداقل ۱۴۰٫۹۰ و پروتئين حداقل +۱ در نمونه تصادفي ادرار داشتند. نمونه هاي ادراري بيماران يکي در ۲ ساعت اول و ديگري در ۲۲ ساعت بعدي جمع آوري شد. پروتئين ادرار نمونه هاي ۲ و ۲۴ ساعته محاسبه شد. نقطه برش ميزان پروتئين ادرار ۲ ساعته براي پروتئينوري خفيف با استفاده از نمودار ROC به دست آمد. داده ها با آزمون آماري ضريب همبستگي پيرسون تحليل شدند.
يافته ها: از۶۰ بيمار مورد مطالعه، ۴۲ نفر ۷۰% پروتئينوري کم تر از ۰٫۳ گرم و ۱۸ نفر %۳۰ پروتئينوري بيش تر از ۰٫۳ گرم در ۲۴ ساعت داشتند. هيچ کدام از بيماران پروتئينوري شديد (بيش تر از ۲ گرم در ۲۴ ساعت) نداشتند. ارتباط معني داري بين پروتئين ادرار ۲ ساعته و ۲۴ ساعته وجود داشت (۰٫۷۷۸=r و ۰٫۰۰۰=P). نقطه برش براي پروتئينوري خفيف ۰٫۰۳۵ گرم در دو ساعت با حساسيت ۶۳٫۳%، ويژگي ۸۹٫۵%، ارزش اخباري مثبت ۷۷٫۸% و ارزش اخباري منفي ۸۰٫۹۵% تعيين شد.
نتيجه گيري: در زنان حامله مبتلا به پره اکلامپسي، مقدار پروتئين ادرار ۲ ساعته از ارتباط مثبتي با ميزان پروتئين ادرار ۲۴ ساعته برخوردار است و به نظر مي رسد مي تواند جاي گزين مناسبي باشد که ساده تر، سريع تر و ارزان تر است.