مقاله مقايسه پروفايل اسيدهاي چرب بافت چربي اپيکارد و زيرپوست بيماران تحت جراحي باي پس کرونري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۱۸ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه پروفايل اسيدهاي چرب بافت چربي اپيکارد و زيرپوست بيماران تحت جراحي باي پس کرونري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت چربي اپيکارد
مقاله بافت چربي زير پوست
مقاله اسيدهاي چرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پزشكيان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نوري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نجارپورجباري حميده
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالفتحي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: افراسيابي راد عباس
جناب آقای / سرکار خانم: جودتي احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: رستم زاده محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: دارابي امين مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: شاكر مقصود
جناب آقای / سرکار خانم: ستاري وند علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: مطالعات اخير نشان داده است که بافت چربي اپيکارد نقش مهمي در پاتوژنز بيماريهاي قلبي – عروقي و سندرم متابوليک دارد. هدف از اين مطالعه بررسي الگوي اسيدهاي چرب بافت چربي اپيکارد و زيرپوست بيماران قلبي – عروقي تحت درمان باي پس کرونري و بررسي ارتباط آنها با ريسک فاکتور هاي قلبي مي باشد.
روش بررسي: از ۳۲ بيمار مذکر مبتلا به گرفتاري عروق کرونري بدون ديابت نمونه خون (روز قبل از جراحي) و نمونه بافت چربي زيرپوست و اپي کارد (در حين عمل باي پس کرونري) جمع آوري شدند. ليپيدها و ليپوپروتئين ها با روش هاي استاندارد آنزيمي و ترکيب اسيدهاي چرب بافتهاي چربي به روش گاز کروماتوگرافي تعيين مقدار شدند.
يافته ها: اسيدهاي چرب اشباع در بافت چربي اپيکارد بيشتر (P=0.007) و اسيدهاي چرب با چند باند دوگانه کمتر از بافت چربي زيرپوست بود(P=0.03) . سطح HDL-C سرم با محتويات اسيدهاي چرب غيراشباع ω۶ بافت چربي اپيکارد رابطه منفي معني داري را داشت (r=-0.502).
نتيجه گيري: ترکيب اسيدهاي چرب بافت چربي زير پوست و اپيکارد متفاوت مي باشد و احتمالا ارتباط آنها با ريسک فاکتورهاي قلبي عروقي نيز متفاوت است.