مقاله مقايسه پليمرشدن راديکال آزاد و پليمرشدن راديکالي انتقال اتم استيرن با استفاده از روش مونت کارلو با در نظر گرفتن اثر تحرک زنجير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۳۸۷ تا ۳۹۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه پليمرشدن راديکال آزاد و پليمرشدن راديکالي انتقال اتم استيرن با استفاده از روش مونت کارلو با در نظر گرفتن اثر تحرک زنجير
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي استيرن
مقاله پليمرشدن راديکالي انتقال اتم
مقاله شبيه سازي مونت کارلو
مقاله اثر طول زنجير
مقاله توزيع وزن مولکولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: روغني ممقاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: سلامي كلجاهي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حدادي اصل وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پليمرشدن استيرن با روش راديکال آزاد (FRP) و هم چنين پليمرشدن راديکالي انتقال اتم (ATRP) در دماي ۱۰۵°C انجام و با استفاده از روش شبيه سازي مونت کارلو بررسي شد. تغييرات درجه تبديل، غلظت آغازگر، وزن مولکولي و توزيع وزن مولکولي با پيش رفت واکنش ارزيابي شد. با توجه به نتايج، در يک زمان معين،FRP  در مقايسه با ATRP به درجه تبديل بيشتري مي رسد. در ATRP، غلظت آغازگر در زمان هاي اوليه واکنش به شدت کاهش يافته و به مقدار صفر نزديک مي شود. هم چنين مقادير ثابت هاي سرعت اختتام وابسته به طول زنجير با گذشت زمان واکنش کاهش مي يابد. در حالي که در FRP، غلظت آغازگر به طور نمايي با زمان کاهش و ثابت سرعت اختتام با افزايش درجه تبديل افزايش مي يابد. در ATRP نمودار تغييرات وزن مولکولي متوسط عددي و وزني تا درجه تبديل هاي نسبتا زياد خطي است که بيان گر ماهيت زنده پليمرشدن است. توزيع وزن مولکولي پليمر حاصل از ATRP بسيار باريک تر از پليمر حاصل از روش FRP است.