مقاله مقايسه پيامدهاي حاملگي در زنان نخست زاي بالا و پايين ۳۵ سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۶۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه پيامدهاي حاملگي در زنان نخست زاي بالا و پايين ۳۵ سال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نخست زا
مقاله پره اکلمپسي
مقاله ديابت بارداري
مقاله زايمان قبل از موعد
مقاله پرزانتاسيون معيوب
مقاله جفت سر راهي
مقاله وزن کم هنگام تولد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمدي آذر
جناب آقای / سرکار خانم: نوري تاجر مريم
جناب آقای / سرکار خانم: خيرخواه معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني آغافاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه بسياري از زنان به دلايل بسياري همچون دلايل شغلي، تحصيلي و اقتصادي اولين بارداري خود را حتي تا دهه چهل زندگي به تاخير مي اندازند، لذا حفظ سلامتي مادر و نوزاد مستلزم آگاهي كامل از پيامدهاي حاملگي در اين سنين، براي ماماها و متخصصين زنان است. پژوهش حاضر با هدف مقايسه پيامدهاي حاملگي در زنان نخست زاي بالا و پايين ۳۵ سال انجام شده است.
روش بررسي: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي مقايسه اي بوده واحدهاي پژوهش شامل ۵۰۹ زن نخست زا بودند كه در فاصله زماني بين اول فروردين ۱۳۷۹ تا آخر اسفند ۱۳۸۶ با سن حاملگي حداقل ۲۴ هفته زايمان كرده و پرونده آن ها در بيمارستان امام خميني ساري موجود بود. نمونه ها به دو گروه بالاي ۳۵ سال و ۳۴-۲۰ سال تقسيم شدند و پيامدهاي حاملگي در هر گروه مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون مجذور كاي و فيشر استفاده شد.
يافته ها: در زنان نخست زا ارتباط معني داري بين سن بالاي ۳۵ سال و پره اكلمپسي و ديابت بارداري و زايمان قبل از موعد و پرزانتاسيون معيوب و سزارين و وزن كم هنگام تولد وجود دارد.
نتيجه گيري: حاملگي بالاي ۳۵ سال مي تواند حاملگي پر خطر محسوب گردد و با توجه به بالا رفتن سن ازدواج، مسوولين بهداشت و درمان بايد توجه ويژه اي بر بالا بردن سطح آگاهي زنان و همچنين ماماها، جهت داشتن نسلي سالم داشته باشند.