مقاله مقايسه پيش نيازهاي اجراي HACCP در بخش تغذيه دو مركز بهداشتي – درماني نظامي و غيرنظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله طب نظامي از صفحه ۱۹۱ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه پيش نيازهاي اجراي HACCP در بخش تغذيه دو مركز بهداشتي – درماني نظامي و غيرنظامي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش تغذيه
مقاله مراکز بهداشتي – درماني
مقاله HACCP
مقاله کنترل کيفيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفعتي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عامريون احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پور محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري طه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: وجود سيستم HACCP در بخش تغذيه يكي از شاخص هاي بسيار مهم در ارزيابي مراكز ارايه خدمات بهداشتي – درماني محسوب مي شود. هدف از اين مطالعه، بررسي و مقايسه پيش نيازهاي اجراي اين سيستم در بخش تغذيه دو مركز بهداشتي- درماني نظامي و غيرنظامي بود.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي، براي بررسي پنج محور اصلي مورد مطالعه، پرسش نامه محقق ساخته تهيه شد و پس از تاييد پايايي و روايي با مصاحبه تكميل گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 17 و آزمون آماري من – ويتني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: مراكز بهداشتي – درماني نظامي و غيرنظامي مورد بررسي به ترتيب ۷۷٫۸ و %۷۰٫۸ پيش نيازهاي HACCP را دارا بودند. ميانگين امتياز اين دو مركز در پنج محور مورد بررسي به ترتيب برابر ۳٫۸۹±۱٫۴۰ و ۳٫۵۴±۱٫۶۱ تعيين شد. در بين متغيرهاي مورد مطالعه، تنها در مورد بهداشت محيط (از محور سوم) اختلاف معني دار بين دو مركز بهداشتي – درماني مشاهده شد (P<0.05).
نتيجه گيري: اجراي سيستم HACCP در بخش تغذيه بيمارستان ها لازم و ضروري است و در حفظ و ارتقاي سلامت كاركنان و بيماران و ميزان رضايت مندي و كارآيي آنان تاثير مثبتي دارد.